Naczel­ny wódz Fede­ra­tion of Sove­re­ign Indi­ge­no­us Nations (FSIN), Bob­by Came­ron, powie­dział, że Kościół Kato­lic­ki ma ujaw­nić doku­men­ty doty­czą­ce co naj­mniej 13 szkół rezy­denc­kich. Came­ron pod­kre­ślił, że to dobry znak i dobry począ­tek, wyra­ża­jąc przy tym nadzie­ję, że inne kościo­ły uczy­nią tak samo. List w spra­wie ujaw­nie­nia doku­men­tów FSIN otrzy­ma­ło w zeszłym tygodniu.

Came­ron prze­ma­wiał w Del­mas, oko­ło 165 km na pół­noc­ny-zachód od Saska­to­on. Prze­ka­zał, że prze­szu­ka­nie tere­nu w tym miej­scu pod kątem nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów zosta­ło zakoń­czo­ne. Pra­ce mają się prze­nieść teraz do La Ronge.
Reklama