Pre­mier Justin Tru­de­au stwier­dził, że pod­czas gdy w całym kra­ju doko­nu­je się postęp, a coraz wię­cej Kana­dyj­czy­ków otrzy­mu­je szcze­pion­ki, środ­ki ochro­ny zdro­wia publicz­ne­go nie mogą zostać zła­go­dzo­ne, dopó­ki licz­ba przy­pad­ków COVID-19 nie spad­nie, a co naj­mniej 75 pro­cent kra­ju nie otrzy­ma jed­nej daw­ki szczepionki

Tru­de­au powie­dział, że Kana­da może mieć „lato z jed­ną daw­ką”, któ­re z kolei przy­go­tu­je nas na „jesień z dwie­ma dawkami”.

Kie­dy to się sta­nie, pre­mier  wte­dy — zda­niem Tru­de­au — „będzie­my mogli poroz­ma­wiać o powro­cie do szko­ły, pra­cy i powro­cie do normalności”.

„Pra­wie 50 pro­cent upraw­nio­nych doro­słych otrzy­ma­ło co naj­mniej jeden zastrzyk. Kana­da znaj­du­je się w pierw­szej trój­ce kra­jów G20 pod wzglę­dem  szcze­pień ”- dodał.

„Do lata będzie­my mie­li wystar­cza­ją­co dużo szcze­pio­nek, aby każ­dy kwa­li­fi­ku­ją­cy się Kana­dyj­czyk otrzy­mał swo­ją pierw­szą dawkę”.

Kana­dyj­czy­cy w wie­ku powy­żej 12 lat powin­ni mieć dostęp do swo­jej pierw­szej daw­ki przed koń­cem czerwca.