Sekre­ta­riat Rady Skar­bu ( Tre­asu­ry Board )  roz­wa­ża, czy szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 muszą być wyma­ga­ne w przy­pad­ku nie­któ­rych sta­no­wisk w rzą­dzie federalnym.

W oświad­cze­niu depar­ta­ment, któ­ry nad­zo­ru­je znacz­ną część kadr fede­ral­nych , stwier­dza że depar­ta­men­ty, któ­re roz­wa­ża­ją wpro­wa­dze­nie wymo­gu szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 dla  sta­no­wisk, opie­ra­ły­by swo­ją decy­zję na pro­gra­mach zapo­bie­ga­nia zagro­że­niom  zdro­wia w miej­scu pra­cy, wie­dzy medycz­nej i wymo­gom prawnym..

„Szcze­pion­ki COVID-19 nie są obo­wiąz­ko­we dla pra­cow­ni­ków” – pod­su­mo­wa­no w oświadczeniu.

Debi Daviau, pre­zes Pro­fe­sjo­nal­ne­go Insty­tu­tu Służ­by Publicz­nej Kana­dy (PIPSC), powie­dzia­ła, że ​​zwią­zek nadal nie wie, któ­re sta­no­wi­ska lub miej­sca pra­cy mogą wyma­gać od pra­cow­ni­ków udo­stęp­nie­nia dowo­du, że zosta­li zaszczepieni.

„Zda­je­my sobie spra­wę, że wśród naszych człon­ków są ludzie, któ­rzy mogą nale­żeć do tej kate­go­rii” – powie­dział Daviau.

„Repre­zen­tu­je­my pie­lę­gniar­ki i pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, któ­rzy bar­dzo czę­sto prze­by­wa­ją w bli­skim kon­tak­cie z klien­ta­mi, któ­rym słu­żą. Mogą być zmu­sze­ni do zaszcze­pie­nia się, aby kon­ty­nu­ować pra­cę w tych pla­ców­kach. A może będą musie­li zostać przy­dzie­le­ni do innych obo­wiąz­ków, jeśli odmó­wią szczepień.”.

„Opo­wia­da­my się za szcze­pie­nia­mi dla wszyst­kich naszych człon­ków. Myślę, że w przy­pad­ku tych człon­ków, któ­rzy mogą nara­żać innych na ryzy­ko w swo­jej pra­cy, musi­my wziąć pod uwa­gę zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo Kana­dyj­czy­ków, któ­rym słu­żą” – powiedziała .

„Mogą ist­nieć pew­ne kom­pro­mi­sy doty­czą­ce obo­wiąz­ko­wych szcze­pień, ponie­waż fak­ty i dowo­dy potwier­dza­ją, że ludzie muszą otrzy­mać te szcze­pie­nia”.

Pro­jekt miej­sca pra­cy kolej­ny czynnik
Zarów­no PIPSC, jak i ich odpo­wied­ni­cy z Public Servi­ce Allian­ce of Cana­da (PSAC) twier­dzą, że szcze­pie­nia muszą być uzu­peł­nia­ne dystan­sem fizycz­nym i inny­mi środ­ka­mi zdro­wia publicznego.

Chris Ayl­ward, kra­jo­wy pre­zes PSAC, powie­dział w ostat­nim wywia­dzie dla CBC, że nie­któ­rzy pra­cow­ni­cy mogą mieć uza­sad­nio­ne medycz­ne lub reli­gij­ne powo­dy, by nie być szczepionym.

Powie­dział, że te ele­men­ty są szcze­gól­nie waż­ne dla pra­cow­ni­ków w jego związ­ku, któ­rzy mają do czy­nie­nia z klien­ta­mi twa­rzą w twarz, takich jak pra­cow­ni­cy w loka­li­za­cjach Servi­ce Cana­da, ponie­waż nie mogą wie­dzieć, czy ludzie, z któ­ry­mi mają kon­takt, są w peł­ni zaszcze­pie­ni, czy nie…