Envi­ron­ment Cana­da wyda­ło w ponie­dzia­łek po połu­dniu spe­cjal­ne ostrze­że­nia doty­czą­ce dymu w powie­trzu dla połu­dnio­we­go Onta­rio i połu­dnio­we­go Quebe­cu. Dym pocho­dzi z pło­ną­cych lasów w pół­noc­no-zachod­nim Onta­rio. Dym może docie­rać do Toron­to i Otta­wy, gdzie będzie obni­żał jakość powie­trza i ogra­ni­czał widzial­ność. Dla miesz­kań­ców obec­ność dymu w powie­trzu może się obja­wiać skłon­no­ścią do kasz­lu, podraż­nie­niem gar­dła, bólem gło­wy i skró­ce­niem oddechu.

Rów­nież w ponie­dzia­łek, tak­że ze wzglę­du na poża­ry, wyda­no ostrze­że­nie o smo­gu dla Montrealu.

We wto­rek sytu­acja mia­ła się już popra­wić dzię­ki przej­ściu chłod­ne­go frontu.