Przed­sta­wi­cie­le rzą­du bio­rą udział w dwóch wiel­kich kon­fe­ren­cjach na temat zwal­cza­nia anty­se­mi­ty­zmu oraz isla­mo­fo­bii w Kana­dzie, tym­cza­sem w ostat­nim cza­sie naj­bar­dziej “palą­cą” kwe­stią jest chry­stia­no­fo­bia — nie­na­wiść i uprze­dze­nia wobec kato­li­ków — ostat­nio pod­sy­ca­na spra­wą odkry­cia nie­ozna­ko­wa­nych gro­bów w pobli­żu tzw szkół z inter­na­ta­mi. Wła­dza, choć w dość oględ­nych sło­wach potę­pi­ła pod­pa­la­nie licz­nych kościo­łów, to jed­nak nie wyra­zi­ła wiel­kie­go obu­rze­nia — komen­tu­je w vide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor