Męż­czy­zna z BC oskar­żo­ny o oszu­stwo na kwot” 200 000 dola­rów w 2019 roku wyje­chał z kana­dy po zwol­nie­niu z aresz­tu i wpła­ce­niu 10 tys. dol. kaucji.

27-let­ni Haoran Char­lie Xue  z Kolum­bii Bry­tyj­skiej stoi w obli­czu zarzu­tów oszu­stwa za udział  w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej, któ­rej człon­ko­wie poda­wa­li się za pra­cow­ni­ków Reve­nue Cana­da, oszu­ku­jąc ofia­ry na ponad milion dolarów.

Mimo że   uwa­ża się, że Xue prze­by­wa w Chi­nach, posta­wio­no mu dzie­więć zarzu­tów o prze­stęp­stwa kryminalne

Szcze­gó­ły znik­nię­cia Xue są zawar­te w doku­men­tach sądo­wych zło­żo­nych w ostat­nich mie­sią­cach w ramach rów­no­le­głej, toczą­cej się cywil­nej bitwy sądo­wej o docho­dy ze sprze­da­ży byłe­go domu Xue w Bur­na­by w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, ostat­nio wyce­nio­ne­go na 1,9 milio­na dolarów.

Wła­dze chcą zatrzy­mać pie­nią­dze jako dochód z prze­stęp­stwa mimo że dom został zare­je­stro­wa­ny na  ojca oskar­żo­ne­go. Xue jest oskar­żo­ny o oszu­ka­nie sied­miu ofiar na pra­wie 200 000 $, cho­ciaż RCMP twier­dzi, że cał­ko­wi­ta licz­ba ofiar była bliż­sza 70, a kwo­ta, któ­rą stra­ci­li, była bli­ska 1 miliona.

Według doku­men­tów sądo­wych CBSA aresz­to­wa­ła Xue, a następ­nie zwol­ni­ła go z kau­cją w wyso­ko­ści 10 000 dol. w ocze­ki­wa­niu na roz­pra­wę wyzna­czo­ną na wrze­sień 2019 r.

Doku­men­ty mówią, że uciekł z Kana­dy oko­ło 15 sierp­nia 2019 r., mniej wię­cej w tym samym cza­sie, kie­dy jego ojciec wysta­wił na sprze­daż dom Burnaby.