Chiń­ski wice­mi­ni­ster spraw zagra­nicz­nych Xie Feng oświad­czył swo­je­mu ame­ry­kań­skie­mu odpo­wied­ni­ko­wi, że oba kra­je zna­la­zły się w „pato­wej sytu­acji” i jeśli Waszyng­ton chce z niej wyjść musi znieść sank­cje i zre­zy­gno­wać z wnio­sku o eks­tra­dy­cję sze­fo­wej finan­sów Huawei Meng Wan­zhou z Kanady

Chi­ny po raz pierw­szy prze­ka­za­ły USA listę warun­ków i dzia­łań napraw­czych, któ­re Waszyng­ton musi pod­jąć, aby napra­wić rela­cje, w tym znie­sie­nie sank­cji i wyco­fa­nie wnio­sku o eks­tra­dy­cję o Meng Wan­zhou, szef finan­so­wy Huawei.
Chiń­ski wice­mi­ni­ster spraw zagra­nicz­nych Xie Feng powie­dział wice­sze­fo­wej depar­ta­men­tu sta­nu USA: Wen­dy Sher­man w ponie­dzia­łek rano, że sto­sun­ki ame­ry­kań­sko-chiń­skie  zna­la­zły się w „pato­wej sytu­acji” — w obli­czu „poważ­nych kon­se­kwen­cji”. „Pod­sta­wo­wym powo­dem jest to, że nie­któ­rzy ludzie w USA trak­tu­ją Chi­ny jako wyima­gi­no­wa­ne­go wro­ga”, stwier­dził Xie.

Wice­mi­ni­ster spraw zagra­nicz­nych Xie Feng oskar­żył admi­ni­stra­cję pre­zy­den­ta Joe Bide­na o pró­by powstrzy­ma­nia i wyha­mo­wa­nia roz­wo­ju Chin, wyni­ka  z ofi­cjal­ne­go pod­su­mo­wa­nia jego uwag skie­ro­wa­nych do wice­mi­ni­ster spraw zagra­nicz­nych USA Wen­dy Sherman.

Sher­man, ame­ry­kań­ski dyplo­ma­ta nr 2, jest naj­wyż­szym ran­gą urzęd­ni­kiem ame­ry­kań­skim, któ­ry odwie­dza Chi­ny od cza­su obję­cia urzę­du przez Bide­na sześć mie­się­cy temu. Odby­ła osob­ne spo­tka­nia z Xie, któ­ry odpo­wia­da za sto­sun­ki ame­ry­kań­sko-chiń­skie, i mini­strem spraw zagra­nicz­nych Wang Yi  w zamknię­tym hote­lu w mie­ście Tianjin.

W sobot­nim wywia­dzie Wang oskar­żył Sta­ny Zjed­no­czo­ne o przy­ję­cie nad­rzęd­nej posta­wy i uży­cie swo­jej siły do ​​wywie­ra­nia pre­sji na inne kraje.

„Chi­ny nigdy nie zaak­cep­tu­ją żad­ne­go kra­ju, któ­ry twier­dzi, że jest lep­szy od innych”, powie­dział Wang chiń­skiej tele­wi­zji Pho­enix. „Jeśli Sta­ny Zjed­no­czo­ne nie nauczy­ły się jed­na­ko­wo trak­to­wać innych kra­jów, Chi­ny i spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa mają obo­wią­zek pomóc USA nauczyć się, jak to zrobić”.