Life­Si­te­News dotar­ło do listu bisku­pa Hamil­ton Dougla­sa Cros­by­’e­go stwier­dza­ją­cy, że nie­szcze­pie­ni księ­ża „ mogą nie mieć wstę­pu” do szpi­ta­li i szkół. „Aby wszy­scy duchow­ni mogli sku­tecz­nie wyko­ny­wać swo­ją posłu­gę, w tym odpra­wiać Mszę św. i inne sakra­men­ty, koniecz­ne jest, aby zosta­li w peł­ni zaszcze­pie­ni” – napisał.

„Każ­dy, kto nie otrzy­ma szcze­pio­nek, może być ogra­ni­czo­ny w swo­jej posłu­dze” – napi­sał biskup Hamil­ton Douglas Cros­by w liście z 20 lip­ca skie­ro­wa­nym do  księ­ży i ​​dia­ko­nów (klik­nij TUTAJ, aby uzy­skać dostęp do pli­ku PDF tego listu). Cros­by wezwał duchow­nych w swo­jej die­ce­zji, aby „kie­ro­wa­li się mądry­mi  rada­mi władz zdrowotnych”.

Ksiądz, któ­ry nie zaszcze­pił się na koro­na­wi­ru­sa, „może nie mieć wstę­pu do pla­có­wek opie­ki zdro­wot­nej (szpi­ta­li i domów opie­ki) i szkół” – kontynuował.

Reklama

Biskup Hamil­ton nie stwier­dził osta­tecz­nie, że  „aby wszy­scy duchow­ni mogli sku­tecz­nie wyko­ny­wać swo­ją posłu­gę, w tym odpra­wiać Mszę św. i inne sakra­men­ty, koniecz­ne jest ich peł­ne zaszczepienie”.

Cros­by zwra­ca się rów­nież do świec­kich: „Podob­nie pra­cow­ni­cy para­fii, któ­rzy są w peł­ni zaszcze­pie­ni, będą w sta­nie sku­tecz­niej wyko­ny­wać swo­je zada­nia” – napisał.

„Papież Fran­ci­szek przy­po­mi­na nam, że szcze­pie­nie wszyst­kich jest moral­nym impe­ra­ty­wem, aby zapo­biec poten­cjal­nej infek­cji i roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19 i jego warian­tów” – dodał.

Papież Fran­ci­szek nie wspo­mniał o tym, że obec­nie dostęp­ne szcze­pion­ki na koro­na­wi­ru­sa są opra­co­wy­wa­ne przy uży­ciu mate­ria­łu pocho­dzą­ce­go z abor­to­wa­nych dzie­ci, co skło­ni­ło wie­lu pro-life­rów do sprze­ci­wu wobec ich przyj­mo­wa­nia. W Char­lot­te Lozier Insti­tu­te opu­bli­ko­wa­no wykres wyszcze­gól­nia­ją­cy, któ­re szcze­pion­ki wyko­rzy­stu­ją linie komór­ko­we z abor­to­wa­nych dzie­ci i na jakim eta­pie są wyko­rzy­sty­wa­ne linie komórkowe .

Nie­któ­rzy ame­ry­kań­scy bisku­pi już zaczę­li naka­zy­wać świec­kim zaan­ga­żo­wa­nym w nie­któ­re dzia­ła­nia para­fial­ne szcze­pion­kę na koro­na­wi­ru­sa. Biskup Antho­ny B. Tay­lor z Lit­tle Rock w sta­nie Arkan­sas – pierw­szy biskup w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, któ­ry odwo­łał wszyst­kie publicz­ne Msze św. na począt­ku koro­na­wi­ru­sa – zabro­nił świec­kim roz­no­sze­nia Komu­nii św. cho­rym a człon­kom chó­ru śpie­wa­nia na Mszy św. jeśli nie zosta­li w peł­ni zaszczepieni.

Kato­lic­ka archi­die­ce­zja Nowe­go Jor­ku, kie­ro­wa­na przez kar­dy­na­ła Timo­thy Dola­na, ogło­si­ła w maju 2021 roku, że roz­pocz­nie segre­ga­cję zaszcze­pio­nych i nie­szcze­pio­nych para­fian . Jak to wyeg­ze­kwo­wać lub czy fak­tycz­nie prze­glą­dać i ewen­tu­al­nie prze­cho­wy­wać doku­men­ta­cję medycz­ną ludzi, zale­ży od każ­dej parafii.

Tym­cza­sem kar­dy­nał Bla­se Cupich z Archi­die­ce­zji Chi­ca­go zade­kla­ro­wał, że ci, któ­rzy są „w peł­ni zaszcze­pie­ni”, mogą wejść do drzwi kościo­ła bez masek, ale tyl­ko wte­dy, gdy przed­sta­wią dowód swo­je­go „sta­tu­su szczepień”.

Kie­dy papież Fran­ci­szek odwie­dzi Sło­wa­cję we wrze­śniu, na papie­ską Mszę będą wpusz­cza­ne tyl­ko oso­by, któ­re otrzy­ma­ły szcze­pion­kę na koro­na­wi­ru­sa – poin­for­mo­wał sło­wac­ki mini­ster zdro­wia Vla­di­mír Len­gvar­ský pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej 20 lip­ca. Decy­zja ta zosta­ła pod­ję­ta we współ­pra­cy z kon­fe­ren­cją bisku­pów Słowacji .

za life­si­te news