Onta­rio chce, by rząd fede­ral­ny wydał zapew­nie­nie, że szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 wyko­na­ne mie­sza­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi będą uzna­wa­ne, gdy już zosta­ną otwar­te gra­ni­ce. List w tej spra­wie do fede­ral­ne­go mini­stra ds. mię­dzy­rzą­do­wych Domi­ni­ca LeBlan­ca napi­sa­ły mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott i pro­ku­ra­tor gene­ral­na Sylvia Jones.

Elliott i Jones pro­szą, by Otta­wa włą­cza­ła się w pra­ce WHO doty­czą­ce aktu­ali­za­cji wytycz­nych obo­wią­zu­ją­cych part­ne­rów mię­dzy­na­ro­do­wych, mówią­cych o uzna­wa­niu szcze­pień wyko­na­nych róż­ny­mi pre­pa­ra­ta­mi. Onta­rio i inne pro­win­cje zaofe­ro­wa­ły swo­im miesz­kań­com moż­li­wość łącze­nia pre­pa­ra­tów róż­nych firm. Moż­na łączyć daw­ki szcze­pio­nek Pfi­zer-BioN­Tech i Moder­na lub jako dru­gą daw­kę wybrać pre­pa­rat mRNA, jeśli pierw­szą daw­ką był pre­pa­rat AstraZeneca.

Zapew­nie­nie o uzna­wa­niu takich szcze­pień jest kry­tycz­ne dla “spój­no­ści i zaufa­nia do” kana­dyj­skie­go i onta­ryj­skie­go pro­gra­mu szcze­pień. Oso­by, któ­re przy­ję­ły róż­ne pre­pa­ra­ty, chcą mieć pew­ność, że za gra­ni­cą rów­nież będą uwa­ża­ne za zaszcze­pio­ne, piszą Elliott i Jones.

Ponad­to twier­dzą, że szcze­pion­ka Oxford-Astra­Ze­ne­ca, któ­ra nie jest zatwier­dzo­na przez Ame­ry­kań­ską Fede­ral­ną Agen­cję Leków, powin­na być jed­nak uzna­wa­na na are­nie międzynarodowej.