Opu­bli­ko­wa­no Zarzą­dze­nie w spra­wie zasad wypła­ca­nia pre­mii moty­wa­cyj­nej zwią­za­nej ze szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko cho­ro­bie COVID-19 świad­cze­nio­daw­com reali­zu­ją­cym świad­cze­nia leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdrowotnej

Celem niniej­szej regu­la­cji jest wypła­ca­nie pre­mii leka­rzom POZ za zwięk­sze­nie pozio­mu wyszcze­pial­no­ści pacjen­tów prze­ciw­ko cho­ro­bie COVID-19.
W związ­ku z zagro­że­niem ponow­ne­go wzro­stu zacho­ro­wal­no­ści na cho­ro­bę COVID-19 zacho­dzi koniecz­ność zwięk­sze­nia tem­pa szcze­pień prze­ciw­ko tej cho­ro­bie w, w celu osią­gnię­cia jak naj­więk­szej odpor­no­ści populacyjnej.

W związ­ku z powyż­szym mini­ster zdro­wia pole­cił Naro­do­we­mu Fun­du­szo­wi Zdro­wia wypła­ce­nie pre­mii moty­wa­cyj­nej zwią­za­nej ze szcze­pie­nia­mi prze­ciw­ko cho­ro­bie COVID-19 świad­cze­nio­daw­com reali­zu­ją­cym świad­cze­nia leka­rza pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej (dalej „POZ”), za osią­gnię­cie okre­ślo­ne­go pozio­mu wsz­cze­pie­nia popu­la­cji obję­tej opie­ką przez dane­go świadczeniodawcę.

Pre­mie te mają zmo­ty­wo­wać POZ do pod­ję­cia dzia­łań zmie­rza­ją­cych do zachę­ce­nia osób obję­tych przez nie opie­ką w ramach pod­sta­wo­wej opie­ki zdro­wot­nej, pod­le­ga­ją­cych szcze­pie­niom prze­ciw­ko cho­ro­bie COVID-19 (oso­by powy­żej 12 r.ż.), do pod­da­nia się temu szcze­pie­niu. POZ będą mogły otrzy­mać pre­mie cząst­ko­we po 30 wrze­śnia i po 31 grud­nia 2021 r. oraz pre­mię cało­ścio­wą za 2021 r.

zarzą­dze­nie z war­to­ścia­mi mone­tar­ny­mi tutaj

za Mede­xpress NFZ