Wybuch w maga­zy­nie pro­pa­nu w Bar­rie zmu­sił w pią­tek po połu­dniu do ewa­ku­acji kil­ku firm,  eks­plo­zje mia­ły miej­sce w Supe­rior Pro­pa­ne w oko­li­cy Loc­khard Road i Bay­view Drive.

Fil­my opu­bli­ko­wa­ne w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poka­zu­ją pió­ro­pu­sze gęste­go czar­ne­go dymu uno­szą­ce się w powietrzu.

Zastęp­ca komen­dan­ta stra­ży pożar­nej Ed Davis poin­for­mo­wał, że w doku zała­dun­ko­wym na tyłach budyn­ku wybuchł pożar, któ­ry zapa­lił kil­ka mniej­szych zbior­ni­ków z pro­pa­nem, któ­re następ­nie eksplodowały.

reklama


Davis mówi, że pod­czas gdy zało­gi były zaję­te wal­ką z poża­rem, poja­wi­ły się oba­wy co do kil­ku więk­szych zbior­ni­ków z pro­pa­nem o pojem­no­ści 30 000 galo­nów. Stra­ża­cy zaczę­li pole­wać je duży­mi ilo­ścia­mi wody, w celu schłodzenia.

„Poja­wi­ły się na nich pew­ne prze­bar­wie­nia, ale nie było wystar­cza­ją­co dużo cie­pła, aby wywo­łać eks­plo­zję” – powie­dział Davis.

Pożar został już uga­szo­ny, trwa docho­dze­nie w celu usta­le­nia dokład­nej przy­czy­ny poża­ru i wybuchu.