Nie­któ­rzy kie­row­cy w połu­dnio­wej Alber­cie mie­li w tym tygo­dniu nie­mi­łą nie­spo­dzian­kę po napeł­nie­niu zbior­ni­ków czymś, co uwa­ża­li za ben­zy­nę, a w rze­czy­wi­sto­ści  było ole­jem napę­do­wym – lub odwrotnie.

Gas Plus w Lang­don, Alta., przy­znał w czwar­tek, że  zbior­ni­ki sta­cji zosta­ły   przy­pad­ko­wo napeł­nio­ne nie­wła­ści­wym pali­wem przez trzy dni i każ­dy, kto korzy­stał z dys­try­bu­to­ra, otrzy­my­wał mie­szan­kę ben­zy­ny i ole­ju napędowego.

Fir­ma poin­for­mo­wa­ła, że ​​wykry­ła błąd we wtorek.

reklama

Mówi, że klien­ci kupu­ją­cy ben­zy­nę otrzy­my­wa­li oko­ło 80 pro­cent ben­zy­ny i 20 pro­cent ole­ju napę­do­we­go, pod­czas gdy klien­ci kupu­ją­cy olej napę­do­wy otrzy­my­wa­li oko­ło 60 pro­cent ole­ju napę­do­we­go i 40 pro­cent zwy­kłej benzyny.

Pod­czas gdy wla­nie ole­ju napę­do­we­go w sil­ni­ku ben­zy­no­wym może powo­do­wać pro­ble­my,  ben­zy­na w sil­ni­ku wyso­ko­pręż­nym może spo­wo­do­wać znacz­nie wię­cej szkód .Kie­row­cy, któ­rzy doświad­czy­li pro­ble­mów pró­bu­ją teraz zmu­sić Gas Plus do zapła­ty rachun­ków za naprawę.

Błąd sta­cji ben­zy­no­wej kosz­tu­je  nawet  8500 dolarów.

Lang­don leży oko­ło 20 kilo­me­trów na wschód od Calgary.