Poli­cja w Toron­to szu­ka podej­rza­nych po strze­la­ni­nie w North York, w któ­rej 12-let­ni chło­piec został wie­lo­krot­nie postrzelony

Zda­rze­nie mia­ło miej­sce w oko­li­cy Jane Stre­et i Fal­staff Ave­nue na połu­dnie od auto­stra­dy 401,

Funk­cjo­na­riu­sze, zna­leź­li chłop­ca w pobli­żu pla­cu zabaw. Został prze­wie­zio­ny do szpi­ta­la, gdzie znaj­du­je się w sta­nie cięż­kim, ale nie zagra­ża­ją­cym życiu.

„Mamy szczę­ście, że nie ma wię­cej obra­żeń, choć zda­rzy­ło się to w pobli­żu pla­cu zabaw” – powie­dzia­ła policja.

Nie ujaw­nio­no żad­nych infor­ma­cji doty­czą­cych podej­rza­nych. Każ­dy, kto ma infor­ma­cje, jest pro­szo­ny o kon­takt z policją.