Sie­dem kra­jów euro­pej­skich doda­no w wczo­raj na angiel­ską “zie­lo­ną listę” podróż­ną — kra­jów, do któ­rych moż­na jeź­dzić bez kwa­ran­tan­ny po powro­cie nie­za­leż­nie od szcze­pień. Wbrew spe­ku­la­cjom mediów nie ma w tej gru­pie Polski.

Sie­dem państw to Niem­cy, Austria, Nor­we­gia, Rumu­nia, Sło­we­nia, Sło­wa­cja i Łotwa, ale spo­śród nich tyl­ko dwa ostat­nie przyj­mu­ją bez kwa­ran­tan­ny nie­zasz­cze­pio­nych miesz­kań­ców Wiel­kiej Bry­ta­nii. Po wej­ściu w życie tych zmian na “zie­lo­nej liście” będzie 36 państw i tery­to­riów, choć 16 z nich znaj­du­je się pod obser­wa­cją, czy­li może zostać prze­su­nię­te na “żół­tą listę”. Po powro­cie z kra­jów z “zie­lo­nej listy” nie trze­ba odby­wać 10-dnio­wej kwa­ran­tan­ny, nie­za­leż­nie od tego, czy dana oso­ba jest zaszcze­pio­na, czy też nie.

Z listy “żół­tej plus” na żół­tą prze­su­nię­ta zosta­ła Fran­cja, co ozna­cza, że zaszcze­pio­ne oso­by nie będą musia­ły po przy­jeź­dzie z niej odby­wać kwa­ran­tan­ny w domu. A z czer­wo­nej listy na żół­tą prze­nie­sio­no Indie, Bah­rajn, Katar i Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie, co z kolei ozna­cza, że przy­jazd z tych kra­jów nie będzie dopusz­czo­ny — jak to jest obec­nie — tyl­ko dla oby­wa­te­li i rezy­den­tów Wiel­kiej Bry­ta­nii bądź Irlan­dii, a przy­jeż­dża­ją­cy z nich miesz­kań­cy Wiel­kiej Bry­ta­nii zamiast odby­wać płat­ną kwa­ran­tan­nę w hote­lu, będą odby­wać ją w domu, jeśli są nie­zasz­cze­pie­ni lub jeśli są zaszcze­pie­ni — zosta­ną z niej zwolnieni.

Reklama

W prze­ciw­nym kie­run­ku prze­su­nię­te zosta­ły Mek­syk, Gru­zja, Reu­nion i Majot­ta, nato­miast unik­nę­ła tego losu Hisz­pa­nia. Bry­tyj­skie media od kil­ku dni pisa­ły, że jest to roz­wa­ża­ne, co spo­wo­do­wa­ło­by poważ­ny cha­os, bo jak się sza­cu­je, w Hisz­pa­nii może być obec­nie nawet milion Brytyjczyków.

Wszyst­kie zmia­ny wcho­dzą w życie w sobo­tę o 4:00 i doty­czą tyl­ko przy­jaz­dów do Anglii, ale ponie­waż wła­dze Szko­cji, Walii i Irlan­dii Pół­noc­nej zwy­kle har­mo­ni­zu­ją swo­je listy podróż­ne z angiel­ską, nale­ży się spo­dzie­wać, że wkrót­ce ogło­szą takie same decyzje.

Dro­żej za kwa­ran­tan­nę w hotelach
Nato­miast od 12 sierp­nia wzro­śnie koszt kwa­ran­tan­ny w hote­lach, na któ­rą kie­ro­wa­ni są miesz­kań­cy i rezy­den­ci Wiel­kiej Bry­ta­nii lub Irlan­dii po przy­jeź­dzie z kra­jów z “czer­wo­nej listy”. W przy­pad­ku poje­dyn­czej oso­by zamiast 1750 fun­tów, będzie to 2285 fun­tów, zaś jeśli dwie oso­by doro­słe odby­wa­ją ją razem w jed­nym poko­ju, to koszt poby­tu dru­giej oso­by wzro­śnie z 650 do 1430 fun­tów. Jak wyja­śnił bry­tyj­ski rząd, nowe ceny lepiej odzwier­cie­dla­ją fak­tycz­ne kosz­ty wią­żą­ce się z kwarantanną.

 

za pap