65-let­ni miesz­ka­niec Cowi­chan Val­ley w Kolum­bii Bry­tyj­skiej w zeszłym roku korzy­stał z zasił­ków  pan­de­mii COVID-19, gdy stra­cił pra­cę w nie­peł­nym wymia­rze godzin jako muzyk.

Teraz 2000 dola­rów mie­sięcz­nie w Kana­dzie, któ­re otrzy­my­wał przez więk­szą część 2020 roku, spra­wi­ło, że nie kwa­li­fi­ku­je się do dodat­ku docho­du Guaran­te­ed Inco­me Suple­ment dostęp­ne­go dla senio­rów o niskich dochodach.

„To dla mnie kom­plet­ny szok” – powie­dział Sher­lock, któ­ry  nie ma eme­ry­tu­ry z firmy.

Reklama

„Nikt… nie ostrzegł mnie, że z tego powo­du stra­cę mój gwa­ran­to­wa­ny doda­tek do docho­du. Co obni­ży mi eme­ry­tu­ry o poło­wę przez następ­ne dwa lata”.

Sher­lock nie jest jedy­nym eme­ry­tem w takiej sytuacji

Nowi Demo­kra­ci i Zie­lo­ni wzy­wa­ją rząd do „szyb­kie­go roz­wią­za­nia”  tej sytu­acji  i zmia­nę  podej­ścia do GIS

Ich zda­niem zasa­da sto­so­wa­na przez Cana­da Reve­nue Agen­cy pro­wa­dzi do więk­sze­go ubó­stwa i tak bar­dzo bied­nych emerytów.

Doda­tek do  GIS jest spraw­dza­ny pod kątem docho­dów. Ozna­cza to, że docho­dy pod­le­ga­ją­ce opo­dat­ko­wa­niu z poprzed­nie­go roku – w tym świad­cze­nia nad­zwy­czaj­ne – słu­żą do obli­cze­nia  wyso­ko­ści dodat­ku w następ­nym okre­sie płat­no­ści (odbior­cy są powia­da­mia­ni o przy­słu­gu­ją­cych im upraw­nie­niach każ­de­go lipca).

„Może to skut­ko­wać utra­tą upraw­nień, jeśli dochód danej oso­by (lub łącz­ny dochód, w sto­sow­nych przy­pad­kach) prze­kro­czy próg, przy któ­rym świad­cze­nia GIS są cał­ko­wi­cie nie­na­leż­ne” – powie­dział w e‑mailu rzecz­nik Employ­ment and Social Deve­lop­ment Cana­da Samu­el­le Carbonneau.