Na co zasłu­gu­je oby­wa­tel aspołeczny?

Jeste­śmy świad­ka­mi, pod­sy­ca­nej przez wła­dze pola­ry­za­cji, któ­ra dopro­wa­dzi do podob­nej kon­tro­li spo­łe­czeń­stwa jak robią to Chi­ny przy pomo­cy sys­te­mu kre­dy­tu zaufa­nia spo­łecz­ne­go. Nie­zasz­cze­pie­ni to jed­nost­ki aspo­łecz­ne, któ­re powin­ny zostać wyklu­czo­ne z nor­mal­ne­go życia.