Toron­to District Scho­ol Board zapo­wia­da, że wpro­wa­dzi dodat­ko­we obostrze­nia wykra­cza­ją­ce poza zale­ce­nia pro­win­cji, by zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19 w szko­łach. Zaka­za­ne ma być np. śpie­wa­nie w pomiesz­cze­niach zamknię­tych przez oso­by bez masek czy gro­ma­dze­nie się w salach gim­na­stycz­nych. Kura­to­rium wciąż jesz­cze zasta­na­wia się, czy dopu­ścić tre­no­wa­nie spor­tów kon­tak­to­wych i inne zaję­cia poza­lek­cyj­ne. Pro­win­cja dała wszyst­kim spor­tom zie­lo­ne światło.

Według wytycz­nych TDSB ucznio­wie powin­ni się trzy­mać w sta­łych gru­pach, rów­nież na prze­rwach, żeby się nie mie­szać. Gro­ma­dze­nie się będzie moż­li­we tyl­ko na dwo­rze lub za pośred­nic­twem plat­form wir­tu­al­nych. Dla odróż­nie­nia urzęd­ni­cy pro­win­cyj­ni dopu­ści­li w swo­ich wytycz­nych zgro­ma­dze­nia w pomiesz­cze­niach zamknię­tych. W tym wzglę­dzie pra­cow­ni­cy kura­to­rium oka­za­li się bar­dziej restrykcyjni.

Jeśli cho­dzi o śpie­wa­nie, to TDSB zezwo­li na śpiew w pomiesz­cze­niach tyl­ko pod warun­kiem nosze­nia mase­czek. Mini­ster­stwo edu­ka­cji pozwo­li­ło na śpiew, jeśli śpie­wa­ją­cy mogą utrzy­mać dwa metry dystan­su od innych.

REKLAMA

Kura­to­rium sta­wia sobie za cel insta­la­cję fil­trów HEPA we wszyst­kich pomiesz­cze­niach, któ­re będą użyt­ko­wa­ne w szko­łach. Fil­try mają być insta­lo­wa­ne rów­nież tam, gdzie już teraz dzia­ła cen­tral­na wen­ty­la­cja mecha­nicz­na wypo­sa­żo­na w filtry.

Rzecz­nik pra­so­wy mini­stra edu­ka­cji Ste­phe­na Lec­ce powie­dział, że pro­win­cyj­ne wytycz­ne zosta­ły opra­co­wa­ne przy współ­pra­cy z głów­nym urzęd­ni­kiem medycz­nym Onta­rio. Przy­ję­te zasa­dy mają zapew­niać bez­pie­czeń­stwo szkół, uczniów i per­so­ne­lu. Mini­ster­stwo pra­cu­je jesz­cze nad orga­ni­za­cją szcze­pień w szkołach.

W przy­pad­ku poja­wie­nia się przy­pad­ków COVID-19 w szko­le, oso­by zaszcze­pio­ne, u któ­rych nie będą wystę­po­wać obja­wy zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem, nie będą musia­ły pod­da­wać się kwarantannie.

Według danych poda­wa­nych przez kura­to­rium, 86 proc. rodzi­ców chcia­ło­by powro­tu do tra­dy­cyj­ne­go naucza­nia w szko­łach. W zeszłym roku zale­ża­ło na tym 70 proc.