Uni­ver­si­ty Health Network potwier­dzi­ła, że ​​wszy­scy pra­cow­ni­cy, któ­rzy nie zde­cy­du­ją się na szcze­pie­nie do koń­ca paź­dzier­ni­ka, zosta­ną zwolnieni.

UHN – któ­rej szpi­ta­le obej­mu­ją Toron­to Gene­ral, Toron­to Western i Prin­cess Mar­ga­ret – potwier­dzi­ła nowe zasa­dy w oświad­cze­niu wyda­nym w pią­tek wieczorem.

W oświad­cze­niu sieć szpi­ta­li stwier­dzi­ła, że ​​komu­ni­ko­wa­ła się z ponad 900 pra­cow­ni­ka­mi, któ­rzy albo nie poda­li swo­je­go sta­tu­su szcze­pień, albo wska­za­li, że nie są szczepieni.

Reklama

„Wska­za­li­śmy, że powin­ni do 8 wrze­śnia otrzy­mać pierw­szą daw­kę, co pozwa­la na dru­gą do 8 paź­dzier­ni­ka” – czy­ta­my w oświadczeniu.

„Będzie­my współ­pra­co­wać z każ­dą oso­bą aby odpo­wie­dzieć na pyta­nia, udzie­lić dodat­ko­wych infor­ma­cji na temat szcze­pion­ki i mamy wiel­ką nadzie­ję, że jako zatrud­nie­ni w służ­bie zdro­wia  będą prze­strze­gać tych zasad”.

Po 8 paź­dzier­ni­ka każ­dy, kto nadal nie będzie zaszcze­pio­ny, otrzy­ma dwu­ty­go­dnio­wy bez­płat­ny urlop  „Jeśli po upły­wie dwóch tygo­dni nadal będzie odma­wiał szcze­pie­nia sto­su­nek pra­cy zosta­nie rozwiązany.

Przed wpro­wa­dze­niem nowej dyrek­ty­wy pra­cow­ni­cy UHN, któ­rzy nie byli zaszcze­pie­ni lub któ­rzy nie poda­li sta­tu­su szcze­pień, musie­li pod­da­wać się regu­lar­nym testom na COVID-19 przed przy­by­ciem do pra­cy teraz zli­kwi­do­wa­no tę możliwość.

Oso­by, któ­re odmó­wią prze­strze­ga­nia tych zasad, mogą zostać zwol­nio­ne, ale mają pra­wo do odprawy.

Zmia­na poli­ty­ki przez UHN nastę­pu­je kil­ka dni po tym, jak naczel­ny lekarz w Onta­rio opu­bli­ko­wał nowe wytycz­ne doty­czą­ce szcze­pień w sek­to­rze opie­ki zdro­wot­nej i edukacji.

Od 7 wrze­śnia wszy­scy pra­cow­ni­cy,   stu­den­ci, wolon­ta­riu­sze w szpi­ta­lach oraz służ­bach opie­ki domo­wej i śro­do­wi­sko­wej będą zobo­wią­za­ni do oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia lub medycz­ne­go uza­sad­nie­nia zwol­nie­nia ze szczepienia.

Wszyst­kie oso­by, któ­re nie przed­sta­wią dowo­du peł­ne­go szcze­pie­nia obie­ma daw­ka­mi, będą musia­ły wyko­ny­wać regu­lar­ne testy na obec­ność anty­ge­nu COVID-19. Będą rów­nież zobo­wią­za­ne do zali­cze­nia sesji edukacyjnej.