Wyni­ki sprze­da­ży poni­żej oczekiwań

Spra­woz­da­nie kwar­tal­ne Restau­rant Brands Inter­na­tio­nal Inc. wypa­dło gorzej niż spo­dzie­wa­li się ana­li­ty­cy. Oka­zu­je się, że Tim Hor­tons, naj­więk­sza sieć będą­ca wła­sno­ścią Restau­rant Brands, zda­je się ustę­po­wać konkurencji.

CEO Jose Cil mówi, że dla Hor­ton­sa był to trud­ny kwar­tał. Przed­się­bior­stwo doda­je nowe pozy­cje do menu, np. kanap­ki z wege­ta­riań­ski­mi kiełbaskami.

W Hor­ton­sie sprze­daż w kwar­ta­le zakoń­czo­nym 30 wrze­śnia spa­dła o 1,4 proc. Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się wzro­stu o 0,93 proc. Dla porów­na­nia Bur­ger King odno­to­wał wzrost o 4,8 proc., a Popey­es o 9,7 proc. Bur­ger King i Popey­es też są wła­sno­ścią Restau­rant Brands.