Sens wypo­wie­dzi Bide­na po wyj­ściu z Afga­ni­sta­nu: To był wiel­ki suk­ces, a winien jest Trump.;

Wie­le państw musi dokład­nie przy­glą­dać się temu, czym Ame­ry­ka się sta­je, a nawet już jest. Widzieć nie­udol­ność, nie­lo­jal­ność, zdra­dę. Na pew­no Taj­wan. Na pew­no Pol­ska. I nie mniej Izrael.