Zna­le­zio­ne w sieci:

Oto kil­ka opi­nii na temat pasz­por­tów szcze­pio­nek, któ­rych być może nie bra­łeś pod uwagę…
Pasz­por­ty szcze­pio­nek to nic wiel­kie­go, praw­da? Wzią­łeś dwie daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw­ko covid więc tak napraw­dę nie będzie to mia­ło wpły­wu na two­je życie.

A teraz pomyśl, jak będziesz się czuł za 6 mie­się­cy od ostat­nie­go szcze­pie­nia, gdy Twój pięk­ny zie­lo­ny pasz­port nagle zmie­ni kolor na pomarańczowy?

Co się dzie­je?! „Musisz otrzy­mać zastrzyk przy­po­mi­na­ją­cy. Masz rów­nież obo­wią­zek corocz­ne­go zastrzy­ku prze­ciw gry­pie. Masz 2 tygo­dnie na umó­wie­nie wizy­ty, w prze­ciw­nym razie Twój poma­rań­czo­wy pasz­port zmie­ni kolor na bia­ły, a Twój „przy­wi­lej” pój­ścia do pra­cy lub wej­ścia do budyn­ków publicz­nych zosta­nie cofnięty.”

„Cóż powiesz sobie… nie zamie­rza­łem brać zastrzy­ku wzmac­nia­ją­ce­go i nigdy wcze­śniej nie szcze­pi­łem się prze­ciw­ko gry­pie,  masz już ten pasz­port więc może to nic wielkiego.”

6 mie­się­cy póź­niej, znów kolor poma­rań­czo­wy… O co chodzi?

„Wraz z two­imi daw­ka­mi przy­po­mi­na­ją­cy­mi będzie­my teraz wyma­gać corocz­nej ana­li­zy krwi. Wystar­czy stan­dar­do­wy test tok­sy­ko­lo­gicz­ny i ogól­na kon­tro­la zdro­wia, aby zacho­wać wła­sne zdro­wie i zdro­wie osób wokół cie­bie. W celu zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go będzie­my prze­cho­wy­wać Two­je DNA . Masz 2 tygo­dnie, aby klik­nąć ten link i umó­wić się na wizytę.”

A teraz zadaj sobie pyta­nie… Czy zga­dzasz się, że rząd ma pra­wo decy­do­wać w spra­wach Two­je­go zdro­wia, znać Two­je DNA,  i podej­mo­wać decy­zje zdro­wot­ne za Cie­bie i Two­je dzieci?
Czy zga­dzasz się z ode­bra­niem Ci wol­no­ści, pod pre­tek­stem „dobrze poję­te­go inte­re­su publicz­ne­go”? Może dzi­siaj jesz­cze Cię to nie­po­koi, ale powo­li będą Cię „edu­ko­wać” w tym zakre­sie naj­lep­si spe­cja­li­ści od mar­ke­tin­gu, abyś się prze­stał niepokoić.

A teraz zadaj sobie pytanie.…
Ile kor­po­ra­cje zapła­ci­ły­by za sko­rum­po­wa­nie poli­ty­ka, któ­ry pod­jął­by decy­zję o doda­niu do takie­go sys­te­mu wyma­gań , któ­re przy­nio­sły­by set­ki miliar­dów dola­rów zysku?

Fir­my far­ma­ceu­tycz­ne zmu­sza­ją­ce każ­de­go oby­wa­te­la do kupo­wa­nia danych leków, fir­my ubez­pie­cze­nio­we uzy­sku­ją­ce dostęp do infor­ma­cji o two­im DNA, uza­leż­nia­ją­ce od tego Two­ją skład­kę itp.

Oczy­wi­ście każ­dy poli­tyk, któ­re­go znasz,  jest nie­prze­kup­ną oso­bą o nie­na­gan­nej posta­wie moral­nej, prawda?

I ostat­nia myśl do rozważenia…
Jeśli uwa­żasz, że rząd wyda­je miliar­dy na opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii pasz­por­to­wej w celu „tym­cza­so­we­go” roz­wią­za­nia, zadaj sobie to pro­ste pyta­nie. „Dla­cze­go po pro­stu nie każą ci poka­zać kar­ty szczepień?

Rząd nie ofe­ru­je, cytu­jąc Justi­na Tru­de­au, „miliar­da dola­rów na sfi­nan­so­wa­nie roz­wo­ju sys­te­mu pasz­por­tów szcze­pio­nek” tyl­ko po to, by go użyć raz.
Nie­za­leż­nie od tego, czy masz „zie­lo­ny” pasz­port, czy nie, odmów jego oka­za­nia. Za każ­dym razem, gdy to poka­zu­jesz, dajesz przy­szłe­mu rzą­do­wi pozwo­le­nie na kon­tro­lo­wa­nie two­ich dzia­łań. To nie tyl­ko „To jed­no wyda­rze­nie”, ten „Jeden kon­cert” „Ta jed­na gra”, to świat, któ­ry zosta­wisz dla swo­ich dzieci.
Siłą sys­te­mu pasz­por­to­we­go jest jego spo­łecz­na akceptacja.
Możesz zgo­dzić się z moty­wa­cja­mi obec­ne­go rzą­du, ale czy zgo­dzisz się z następnym?
(Sko­pio­wa­ne od znajomego)