Dr Robert Malo­ne obja­śnia nie­po­ko­ją­ce usta­le­nia na temat wędro­wa­nia w orga­ni­zmie i kon­cen­tra­cji w szpi­ku kost­nym oraz w jaj­ni­kach kobiet nano czą­ste­czek biał­ka pocho­dzą­cych od szczepionki.

Nano­cząst­ki lipi­do­we szcze­pion­ki COVID – któ­re instru­ują orga­nizm aby wypro­du­ko­wał biał­ko kol­ce – opusz­cza­ją miej­sce wstrzyk­nię­cia i gro­ma­dzą się w narzą­dach i tkankach.

 

10 czerw­ca dr Robert Malo­ne, twór­ca tech­no­lo­gii szcze­pio­nek mRNA, dołą­czył do bio­lo­ga ewo­lu­cyj­ne­go dr Bre­ta Wein­ste­ina, aby wziąć udział w 3‑godzinnej roz­mo­wie na temat „ Pod­cast Dark Hor­se ”,   pro­ble­mów zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem szcze­pio­nek Pfi­zer i Moderna.

W tym krót­kim pod­su­mo­wa­niu peł­ne­go pod­ca­stu Malo­ne, Wein­ste­in i przed­się­bior­ca tech­no­lo­gicz­ny Ste­ve Kirsch oma­wia­ją impli­ka­cje kon­tro­wer­syj­ne­go japoń­skie­go bada­nia bio­dy­stry­bu­cji szcze­pion­ki Pfi­zer . Bada­nie zosta­ło upu­blicz­nio­ne na począt­ku tego mie­sią­ca przez dr Byra­ma Bri­dle­’a, immu­no­lo­ga wiru­so­we­go z Guelph Ontario

całość tutaj

Oma­wia­ją rów­nież brak odpo­wied­nich badań na zwie­rzę­tach dla nowych szcze­pio­nek mRNA oraz teo­rię , przy­ję­tą przez wiru­so­lo­ga dr Geer­ta Van­den Bos­sche , że maso­we szcze­pie­nie szcze­pion­ka­mi mRNA może wytwa­rzać coraz wię­cej prze­no­śnych i poten­cjal­nie śmier­tel­nych wariantów.

 

mRNA – lub infor­ma­cyj­ne RNA – jest tym, co mówi orga­ni­zmo­wi, aby wypro­du­ko­wał biał­ko kol­ce. Według Malo­ne­’a nano­czą­stecz­ki lipi­do­we są jak „pudeł­ka”, do któ­rych dostar­cza­ne jest mRNA. „Jeśli znaj­dziesz nano­czą­stecz­ki lipi­dów w narzą­dzie lub tkan­ce, ozna­cza to, że lek dotarł do tego miej­sca” – wyja­śnił Malo­ne. Według danych z japoń­skie­go bada­nia nano­czą­stecz­ki lipi­dów zosta­ły zna­le­zio­ne w peł­nej krwi krą­żą­cej w orga­ni­zmie w cią­gu czte­rech godzin, a następ­nie  w dużych stę­że­niach w jaj­ni­kach, szpi­ku kost­nym i węzłach chłonnych.

Malo­ne powie­dział, że koniecz­ne jest moni­to­ro­wa­nie osób zaszcze­pio­nych pod kątem bia­łacz­ki i chło­nia­ków, ponie­waż w szpi­ku kost­nym i węzłach chłon­nych wystę­pu­je stę­że­nie nano­czą­ste­czek lipi­dów. Ale te sygna­ły czę­sto nie poja­wia­ją się przez sześć mie­się­cy ale wystę­pu­ją do trzech lub nawet dzie­wię­ciu lat — stwier­dził Zazwy­czaj takie sygna­ły są reje­stro­wa­ne w bada­niach na zwie­rzę­tach i dłu­go­ter­mi­no­wych bada­niach kli­nicz­nych, ale tak się nie sta­ło w przy­pad­ku szcze­pio­nek mRNA, przy­znał Malone.

Dr Malo­ne powie­dział, że ist­nie­ją dwa sygna­ły o zda­rze­niach nie­po­żą­da­nych, któ­re sta­ją się oczy­wi­ste dla ame­ry­kań­skiej Agen­cji ds. Żyw­no­ści i Leków (FDA). Jed­nym z nich jest mało­płyt­ko­wość — nie­do­sta­tecz­na licz­ba pły­tek krwi wytwa­rza­nych w szpi­ku kost­nym, dru­gim reak­ty­wa­cja uta­jo­nych wirusów.

Malo­ne stwier­dził, że sygnał jaj­ni­ko­wy jest kło­po­tli­wy, ponie­waż nie ma aku­mu­la­cji w jądrach. Malo­ne powie­dział, że ory­gi­nal­ne pakie­ty danych zawie­ra­ły te infor­ma­cje o bio­dy­stry­bu­cji. „Te dane są dostęp­ne od daw­na” w chro­nio­nym, nie­ujaw­nio­nym zakre­sie orga­nów regu­la­cyj­nych na całym świe­cie, powie­dział. Według Malo­ne , FDA wie­dzia­ła, że biał­ko kol­ce COVID jest bio­lo­gicz­nie aktyw­ne i może prze­miesz­czać się z miej­sca wstrzyk­nię­cia i powo­do­wać zda­rze­nia nie­po­żą­da­ne , a biał­ko kol­ca, jeśli jest aktyw­ne bio­lo­gicz­nie, jest bar­dzo niebezpieczne.

Malo­ne zasu­ge­ro­wał, że pro­ble­my auto­im­mu­no­lo­gicz­ne mogą być zwią­za­ne z wol­no krą­żą­cym biał­kiem kol­cza­stym, co, jak zapew­nia­li twór­cy, nie nastą­pi. Aby wykryć pro­ble­my auto­im­mu­no­lo­gicz­ne, wyma­ga­ny był­by 2- do 3‑letni okres obser­wa­cji u pacjen­tów w fazie 3 w celu moni­to­ro­wa­nia poten­cjal­nych kon­se­kwen­cji auto­im­mu­no­lo­gicz­nych po szcze­pion­kach – ale to moni­to­ro­wa­nie nie mia­ło miej­sca w przy­pad­ku szcze­pio­nek Pfi­zer i Moder­na. Pfi­zer i Moder­na rów­nież nie prze­pro­wa­dzi­ły odpo­wied­nich badań na zwie­rzę­tach, powie­dział Wein­ste­in. To, co dają nam mode­le zwie­rzę­ce, jest sygna­łem, któ­ry ostrze­ga nas o tym, co musi­my śle­dzić u ludzi.

„ Mamy krót­ko­ter­mi­no­we rze­czy, któ­re są nie­po­ko­ją­ce na pod­sta­wie tego, gdzie znaj­du­je­my te lipi­dy, gdzie znaj­du­je­my biał­ka kol­cza­ste — te rze­czy są powo­dem do nie­po­ko­ju, ponie­waż tak nie mia­ło być. Otrzy­ma­li­śmy rów­nież alar­mu­ją­cy sygnał pod wzglę­dem zagro­żeń i zgo­nów  któ­re są zgła­sza­ne w sys­te­mie, i ist­nie­ją powo­dy, by sądzić, że są to dra­ma­tycz­ne zani­żo­ne raporty”.

Jed­na z poten­cjal­nych szkód wyni­ka­ją­cych ze szcze­pio­nek, — powie­dział Wein­ste­in , zosta­ła roz­sła­wio­na przez Van­den Bos­sche, wak­cy­no­lo­ga, któ­ry pra­co­wał z GSK Bio­lo­gi­cals, Novar­tis Vac­ci­nes, Solvay Bio­lo­gi­cals, Bill & Melin­da Gates Foun­da­tion Glo­bal Health Disco­ve­ry team Seat­tle i Glo­bal Allian­ce for Vac­ci­nes and Immu­ni­za­tion w Genewie.

Na począt­ku tego roku Van­den Bos­sche wysto­so­wał apel do Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia, popar­ty 12-stro­ni­co­wym doku­men­tem , któ­ry opi­sy­wał „ nie­kon­tro­lo­wa­ne­go potwo­ra ”, któ­re­go poten­cjal­nie mogła­by wyzwo­lić glo­bal­na kam­pa­nia maso­wych szcze­pień. Van­den Bos­sche powie­dział, że połą­cze­nie blo­kad i eks­tre­mal­nej pre­sji selek­cyj­nej na wiru­sa wywo­ła­nej inten­syw­nym glo­bal­nym pro­gra­mem maso­wych szcze­pień może zmniej­szyć licz­bę przy­pad­ków, hospi­ta­li­za­cji i zgo­nów w krót­kim okre­sie, ale osta­tecz­nie spo­wo­du­je powsta­nie więk­szej licz­by nie­po­ko­ją­cych muta­cji. To wła­śnie Van­den Bos­sche nazy­wa „uciecz­ką odpor­no­ścio­wą” (tj. nie­peł­ną ste­ry­li­za­cją wiru­sa przez ludz­ki układ odpor­no­ścio­wy, nawet po poda­niu szczepionki).

Uciecz­ka immu­no­lo­gicz­na z kolei skło­ni fir­my pro­du­ku­ją­ce szcze­pion­ki do dal­sze­go ich udo­sko­na­la­nia, któ­re zwięk­szą, a nie zmniej­szą pre­sję selek­cyj­ną, pro­du­ku­jąc coraz wię­cej prze­no­śnych i poten­cjal­nie śmier­tel­nych warian­tów. Pre­sja selek­cyj­na spo­wo­du­je więk­szą zbież­ność muta­cji, któ­re wpły­wa­ją na biał­ko szczy­to­we wiru­sa, któ­re jest odpo­wie­dzial­ne za prze­bi­ja­nie się przez powierzch­nie bło­ny ślu­zo­wej kom­pó­ek naszych dróg odde­cho­wych, czy­li dro­gę, któ­rą wirus prze­do­sta­je się do orga­ni­zmu człowieka.

Wirus sku­tecz­nie prze­chy­trzy sto­so­wa­ne i mody­fi­ko­wa­ne wyso­ce spe­cy­ficz­ne szcze­pion­ki opar­te na anty­ge­nach, w zależ­no­ści od krą­żą­cych warian­tów . Wszyst­ko to może pro­wa­dzić do podob­ne­go do kija hoke­jo­we­go wzro­stu poważ­nych i poten­cjal­nie śmier­tel­nych przy­pad­ków – w efek­cie pan­de­mii, któ­ra wymy­ka się spod kontroli.

Malo­ne przyznał:

„Oba­wy Van­den Bos­sche nie są  teo­re­tycz­ne. To jest praw­dzi­we i mamy dane. Utknę­li­śmy z tym wiru­sem lub jego dal­szy­mi muta­cja­mi na resz­tę nasze­go życia i będzie bar­dziej to przy­po­mi­na­ło gry­pę. Będzie­my mie­li cią­głą ewo­lu­cję warian­tów i ucie­ka­ją­cy wirus”.

 

za childrenshealthdefense.org