W obli­czu rosną­cej licz­by zacho­ro­wań i naj­niż­sze­go wskaź­ni­ka szcze­pień w kra­ju Alber­ta zacznie pła­cić 100 dola­rów oso­bom, któ­re otrzy­ma­ją pierw­szą lub dru­gą daw­kę szcze­pion­ki COVID-19, ogło­sił w pią­tek pre­mier Jason Kenney.

Ini­cja­ty­wa ta jest czę­ścią pakie­tu nowych środ­ków ogło­szo­nych przez pro­win­cję, w tym wpro­wa­dze­nie masek obo­wiąz­ko­wych dla wszyst­kich wewnętrz­nych prze­strze­ni publicz­nych i miejsc pra­cy od soboty.

Alber­ta jest pierw­szą pro­win­cją w Kana­dzie, któ­ra ofe­ru­je zachę­ty finan­so­we do szcze­pień, cho­ciaż tak­ty­ka ta zosta­ła zasto­so­wa­na w Sta­nach Zjed­no­czo­nych — powie­dział Ken­ney na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Edmonton.

Reklama

„Żału­ję, że musie­li­śmy to zro­bić, ale to nie jest czas na osą­dy moral­ne” – powiedział.

Powie­dział, że licz­ba kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Alber­ty, któ­rzy otrzy­ma­li co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19, jest o oko­ło pięć punk­tów pro­cen­to­wych niż­sza od śred­niej kanadyjskiej.

„Jeśli mamy wybór mię­dzy dłu­go­trwa­łym kry­zy­sem w naszych szpi­ta­lach lub, nie daj Boże, powszech­ny­mi restryk­cja­mi, któ­rych chcę unik­nąć za wszel­ką cenę, lub zna­le­zie­niem spo­so­bu na zwró­ce­nie uwa­gi tych spóź­nial­skich szcze­pio­nek, wybie­rze­my to drugie ”.

Wśród ogło­szo­nych w pią­tek środ­ków doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go są:

- Od sobo­ty restau­ra­cje, kawiar­nie, bary, puby i klu­by noc­ne będą zobo­wią­za­ne do zakoń­cze­nia obsłu­gi alko­ho­lo­wej o godzi­nie 22:00
— Nie­szcze­pio­nym miesz­kań­com Alber­ta zde­cy­do­wa­nie zale­ca się ogra­ni­cze­nie spo­tkań towa­rzy­skich w pomiesz­cze­niach do bli­skich kon­tak­tów tyl­ko dwóch rodzin kohor­to­wych, mak­sy­mal­nie do 10 osób.
— Pra­co­daw­cy są zachę­ca­ni do wstrzy­ma­nia pla­nów powro­tu do pra­cy i zamiast tego kon­ty­nu­owa­li pra­cę z domu. Jeśli pra­cow­ni­cy pra­cu­ją w miej­scu, pra­cow­ni­cy muszą masko­wać się we wszyst­kich pomiesz­cze­niach, z wyjąt­kiem sta­no­wisk pra­cy lub miejsc, w któ­rych ist­nie­je dwu­me­tro­wa odle­głość fizycz­na lub odpo­wied­nie barie­ry fizyczne.
— Rady szkol­ne będą nadal usta­lać wła­sne zasa­dy masko­wa­nia dla szkół.

Ken­ney powie­dział, że wariant del­ta powo­du­je wzrost licz­by hospi­ta­li­za­cji, pra­wie wyłącz­nie wśród osób nieszczepionych.

„Zła wia­do­mość jest taka, że ​​nadal mamy 30 pro­cent kwa­li­fi­ku­ją­cej się popu­la­cji bez peł­nej ochro­ny w posta­ci zaszcze­pie­nia – to zna­czy bez dwóch dawek. A wariant del­ta prze­dzie­ra się przez tę gru­pę w agre­syw­nym tempie”.