ks. Daniel Wachowiak
@DanielWachowiak

Pola­cy nie mają pro­ble­mu z oso­ba­mi o orien­ta­cji homo­sek­su­al­nej. Pola­cy są znie­sma­cze­ni i sta­now­czy, gdy pró­bu­je się im wmó­wić fobie i pro­mo­wać publicz­ne wyuz­da­nie. Z kolei nie­mo­ral­ni ludzie ogar­nię­ci polo­no- i kato- fobią mają kło­pot z przy­ję­ciem ww. faktów.

 

źró­dło Twitter