W dniu 13 wrze­śnia 2022 r. redak­cja por­ta­lu PCh24.pl, któ­re­go wydaw­cą jest Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej im. Ks. Pio­tra Skar­gi, uzy­ska­ła infor­ma­cję o jed­no­stron­nej decy­zji pra­cow­ni­ków spół­ki zależ­nej Google LLC o zablo­ko­wa­niu na sie­dem dni kana­łu PCh24TV – Polo­nia Chri­stia­na na plat­for­mie YouTu­be. Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej im. Ks. Pio­tra Skar­gi wyra­ża sta­now­czy pro­test wobec powta­rza­ją­cych się ze stro­ny pra­cow­ni­ków ser­wi­su YouTu­be prak­tyk cen­zor­skich, któ­re w rażą­cy spo­sób łamią kon­sty­tu­cyj­ną zasa­dę wol­no­ści sło­wa, obo­wią­zu­ją­cą wszyst­kie funk­cjo­nu­ją­ce na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej środ­ki spo­łecz­ne­go przekazu.

Prak­ty­ki te sta­no­wią naru­sze­nie dóbr pod­mio­tów, któ­rych wła­ści­cie­lem jest Sto­wa­rzy­sze­nie. W naj­bliż­szym cza­sie Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia zamie­rza pod­jąć sto­sow­ne kro­ki praw­ne wzglę­dem Google LLC, jak rów­nież zawia­do­mić insty­tu­cje i orga­ny pań­stwa kom­pe­tent­ne w spra­wach doty­czą­cych ryn­ku medial­ne­go w Polsce.

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia pra­gnie ponad­to zauwa­żyć, iż od dłuż­sze­go cza­su w Pol­sce i na świe­cie opi­nię publicz­ną poru­sza­ją infor­ma­cje doty­czą­ce dzia­łań spół­ek zależ­nych Google LLC, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wła­ści­cie­la plat­for­my spo­łecz­no­ścio­wej YouTu­be, któ­re to dzia­ła­nia naru­sza­ją kon­sty­tu­cyj­ną zasa­dę wol­no­ści sło­wa, jak rów­nież wypeł­nia­ją zna­mio­na prak­tyk mono­po­li­stycz­nych. Dzia­ła­nia te, skut­ku­ją­ce naru­sze­niem zbio­ro­wych inte­re­sów kon­su­men­tów, w odnie­sie­niu do spół­ek zależ­nych Google LLC w innych spra­wach potwier­dził m.in. Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści Unii Euro­pej­skiej (sygn. akt 147/2022), jak rów­nież sygna­li­zo­wał pol­ski Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów (apel koali­cji 27 insty­tu­cji do Google i Apple w spra­wie nie­ja­snych reguł skle­pów z apli­ka­cja­mi). Wspól­nym mia­now­ni­kiem tych ocen jest stwier­dze­nie bra­ku przej­rzy­sto­ści w dzia­ła­niach spół­ek zależ­nych Google LLC.

W podob­nie nie­ja­snych oko­licz­no­ściach doszło do nało­że­nia blo­ka­dy przez ser­wis YouTu­be na kanał PCh24TV – Polo­nia Chri­stia­na. Pra­cow­ni­cy ser­wi­su YouTu­be nie przed­sta­wi­li uza­sad­nie­nia tej decy­zji, jak rów­nież nie wyka­za­li, by tre­ści publi­ko­wa­ne na w/w kana­le w jaki­kol­wiek spo­sób naru­sza­ły obo­wią­zu­ją­ce pra­wo. Lako­nicz­ny, jed­no­stron­ny komu­ni­kat, mówią­cy o tym, iż zespół pra­cow­ni­ków w/w ser­wi­su uznał, że robo­cza wer­sja pierw­sze­go odcin­ku seria­lu „Wład­cy świa­ta” (poświę­co­ne­go posta­ci Bil­la Gate­sa) „naru­sza zasa­dy doty­czą­ce nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji medycz­nych”, nie może sta­no­wić pod­sta­wy dla dzia­łań pena­li­zu­ją­cych i zara­zem para­li­żu­ją­cych cało­kształt twór­czo­ści redak­cji PCh24.pl w ser­wi­sie YouTu­be. Uzna­je­my tę decy­zję za bez­praw­ną, krzyw­dzą­cą i nie­po­par­tą jakim­kol­wiek mate­ria­łem dowodowym.

Uwa­ża­my ponad­to, iż prze­strzeń mediów spo­łecz­no­ścio­wych, sta­no­wią­ca obec­nie inte­gral­ną część sys­te­mu środ­ków spo­łecz­ne­go prze­ka­zu, nie może funk­cjo­no­wać wedle subiek­tyw­nych, auto­ry­ta­tyw­nych ocen doko­ny­wa­nych przez zespo­ły zaj­mu­ją­ce się fak­tycz­nie cen­zu­rą pre­wen­cyj­ną, gdyż w spo­sób rażą­cy łamie to art. 54 ust. 2 Kon­sty­tu­cji RP. Ten­że zapis, pocho­dzą­cy bez­po­śred­nio z naj­wyż­sze­go obo­wią­zu­ją­ce­go w Pol­sce aktu praw­ne­go, w ślad za mię­dzy­na­ro­do­wy­mi gwa­ran­cja­mi wol­no­ści sło­wa, nie tyl­ko gwa­ran­tu­je wol­ność wyra­ża­nia poglą­dów, ale wprost zaka­zu­je sto­so­wa­nia środ­ków cen­zu­ry pre­wen­cyj­nej wobec środ­ków maso­we­go prze­ka­zu. Tro­ska o reali­za­cję tej zasa­dy nie stoi w sprzecz­no­ści z dąże­niem do posza­no­wa­nia i pro­pa­go­wa­nia wła­sno­ści pry­wat­nej, któ­re sta­no­wi jeden z fila­rów ide­owych śro­do­wi­ska sku­pio­ne­go wokół Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej im. Ks. Pio­tra Skar­gi od począt­ku jego działalności.

W związ­ku z powyż­szym żąda­my zaprze­sta­nia sto­so­wa­nia podob­nych prak­tyk przez Google LLC w przyszłości.

Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej im. Ks. Pio­tra Skargi