Mini­ster obro­ny Mariusz Błasz­czak poin­for­mo­wał w nie­dzie­lę o roz­po­czę­ciu „naj­więk­szych od lat” manew­rów z udzia­łem żoł­nie­rzy ze Szcze­ci­na. Weź­mie w nich udział 4 tysią­ce żołnierzy.

„Zdol­no­ści Sił Zbroj­nych RP do szyb­kie­go prze­rzu­tu są klu­czo­we. 12 Szcze­ciń­ska Dywi­zja Zme­cha­ni­zo­wa­na roz­po­czy­na jed­ne z naj­więk­szych ćwi­czeń od lat. Żoł­nie­rze prze­miesz­cza­ją się wła­śnie z zacho­du na wschod­nie poli­go­ny” – oznaj­mił na Twit­te­rze szef resor­tu obro­ny. Wpis zilu­stro­wał fotografiami.

Reklama

Kie­row­cy prze­mie­rza­ją­cy tra­sy kra­jo­we i inne dro­gi publicz­ne nie powin­ni być zasko­cze­ni wido­kiem dłu­gich kolumn trans­por­to­wych, prze­wo­żą­cych cięż­ki sprzęt i żołnierzy.

Według infor­ma­cji poda­nych przez 12. Szcze­ciń­ską DZ, „celem ćwi­czeń tak­tycz­nych jest spraw­dze­nie stop­nia przy­go­to­wa­nia dowództw, szta­bów i pod­od­dzia­łów do reali­za­cji zadań bojo­wych, a pierw­szą ich fazą jest prze­miesz­cze­nie na dużą odległość”.

W manew­rach udział weź­mie 4 tysią­ce żoł­nie­rzy oraz nie­mal 1 000 jed­no­stek sprzę­tu nale­żą­ce­go do 12. Szcze­ciń­skiej Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej oraz pod­le­głych jej jednostek.