Przy­czy­ną poża­ru w zabyt­ko­wym koście­le pod wezwa­niem świę­te­go Miko­ła­ja w Kijo­wie było zwar­cie insta­la­cji elek­trycz­nej w orga­nach – stwier­dził mini­ster spraw wewnętrz­nych Ukra­iny Denys Mona­styr­ski. W świą­ty­ni, nazy­wa­nej per­łą Kijo­wa, pra­cu­ją misjo­na­rze oblaci.

Z kolei mini­ster kul­tu­ry i poli­ty­ki infor­ma­cyj­nej Ołek­sandr Tka­czen­ko powie­dział, że „orga­ny zosta­ły znisz­czo­ne i jest to oddziel­na tra­ge­dia”. Zapew­nił, że mini­ster­stwo roz­pocz­nie „szcze­gó­ło­wą oce­nę znisz­czeń świą­ty­ni w celu spo­rzą­dze­nia listy pil­nych prac awa­ryj­nych i renowacyjnych”.

Jak poin­for­mo­wa­no, pożar wybuchł w pią­tek 3 wrze­śnia wie­czo­rem. Według Pań­stwo­wej Służ­by Ratun­ko­wej o godz. 22:40 został opa­no­wa­ny, o godz. 23:26 – uga­szo­ny. Nie odno­to­wa­no żad­nych ofiar ani ran­nych. W akcji gaśni­czej bra­ło udział oko­ło 80 osób i 16 jed­no­stek sprzę­tu służb ratow­ni­czych. Uszko­dze­niu ule­gły orga­ny i wystrój wnę­trza świątyni.

Źró­dło: KAI


Які ще знаки мають бути? Орган згорів, а ікона Божої Матері Остробрамськоі в дерев’яній оправі, яка була прикріплена до нього вціліла.. Богу Слава!