Z udzia­łem pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy, władz pań­stwo­wych i tysię­cy rol­ni­ków na Jasnej Górze odby­ły ogól­no­pol­skie dożyn­ki. To oka­zja do podzię­ko­wa­nia rol­ni­kom za ich trud i pie­lę­gno­wa­nie rodzi­mych tra­dy­cji. Mszę świę­tą odpra­wił i homi­lię wygło­sił arcy­bi­skup Wacław Depo.

W homi­lii metro­po­li­ta czę­sto­chow­ski pod­kre­ślał, że naród, któ­ry ma utrzy­mać swój byt naro­do­wy i pań­stwo­wy, swo­ją nie­za­leż­ność i wol­ność, musi być zwią­za­ny z zie­mią, któ­rej nie moż­na oddzie­lać od kul­tu­ry, języ­ka i reli­gii. – Tak jak tra­wy trzy­ma­ją lot­ne pia­ski aby ich burze nie prze­wia­ły, tak naród pol­ski musi się trzy­mać całą duszą, całym cia­łem i całym ser­cem, zie­mi – pod­kre­ślił metro­po­li­ta częstochowski.

W nie­dzie­lę Pre­zy­dent RP wziął udział w Dożyn­kach Jasno­gór­skich. Pod­czas wystą­pie­nia przy­po­mniał sło­wa Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go: „Gle­bę upra­wia się nie tyle przez nawóz, ale przez miłość. Głę­bo­ką miłość ku zie­mi ojczy­stej i wszyst­kie­go tego, co ją stanowi”.

Reklama

Pre­zy­dent RP podzię­ko­wał „za wszyst­kie dzia­ła­nia pro­wa­dzo­ne dla pol­skie­go rol­nic­twa”. – Niech Pan Bóg bło­go­sła­wi pol­skich rol­ni­ków i pol­ską wieś – powiedział.

W uro­czy­sto­ściach udział wzię­li też Sekre­tarz Sta­nu w KPRP Bła­żej Spy­chal­ski oraz Prze­wod­ni­czą­cy Rady ds. Rol­nic­twa i Obsza­rów Wiej­skich przy Pre­zy­den­cie RP Jan K. Ardanowski.