Lider kon­ser­wa­ty­stów, Erin O’Toole, pod­czas przy­stan­ku wybor­cze­go w Whit­by mówił o tym, co jego par­tia chce zaofe­ro­wać mie­szań­com GTA, by żyło im się lepiej.

Nie­mal­że jeden na pię­ciu Kana­dyj­czy­ków miesz­ka w GTA, ale rodzi­ny z tego regio­nu mają coraz więk­sze trud­no­ści ze zna­le­zie­niem przy­stęp­ne­go domu, do tego wydłu­ża­ją się cza­sy dojaz­du do pra­cy, a na uli­cach docho­dzi do przy­pad­ków prze­mo­cy z uży­ciem bro­ni pal­nej. O’Toole pod­kre­ślał, że wycho­wał się w GTA i tutaj teraz miesz­ka z rodzi­ną, dla­te­go zna te pro­ble­my od pod­szew­ki. Obie­cy­wał inwe­sty­cje w budow­nic­two miesz­ka­nio­we, trans­port i skró­ce­nie cza­su ocze­ki­wa­nia na zabie­gi szpi­tal­ne dzię­ki zwięk­sza­niu rocz­nych trans­fe­rów pie­nięż­nych na służ­bę zdro­wia mini­mum o 6 proc. rocz­nie. W cią­gu 10 lat kon­ser­wa­ty­ści chcą zain­we­sto­wać w opie­kę medycz­ną rekor­do­wą sumę 60 miliar­dów dolarów.

Lider kon­ser­wa­ty­stów mówił o wybu­do­wa­niu milio­na nowych domów w cią­gu trzech lat i zaka­za­niu naby­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści przez obco­kra­jow­ców, któ­rzy nie zamie­rza­ją prze­pro­wa­dzić się do Kana­dy. Jego zda­niem posu­nię­cia te dodat­nio wpły­ną na zaha­mo­wa­nie wzro­stu cen.

O’Toole tra­dy­cyj­nie zapew­niał o dąże­niu do kon­tro­lo­wa­nia infla­cji i wyj­ściu z defi­cy­tu budże­to­we­go. Stwier­dził, że w cią­gu deka­dy jego rząd potra­fił­by wypro­wa­dzić kana­dyj­skie finan­se spod kre­ski. Zapo­wie­dział zwol­nie­nia z GST w grud­niu i wal­kę ze zmo­wa­mi cenowymi.

Obie­cy­wał ponad­to roz­wój trans­por­tu publicz­ne­go, szcze­gól­nie roz­bu­do­wę sie­ci GO, a tak­że zatrud­nie­nie dodat­ko­wych 200 ofi­ce­rów RCMP do wal­ki z gangami.