Szpi­ta­le w Alber­cie prze­no­szą pacjen­tów z oddzia­łów inten­syw­nej tera­pii, by mieć miej­sce dla cho­rych na COVID-19, ogło­sił mini­ster edu­ka­cji Tyler Shan­dro. Pacjen­ci ze szpi­ta­li będą prze­no­sze­ni do domów lub ośrod­ków, w któ­rych będą mieć zapew­nio­ną sta­ła opiekę.

Pro­win­cja zma­ga się z czwar­tą falą pan­de­mii i ma prze­zna­czyć do 36 milio­nów dola­rów na popra­wę warun­ków finan­so­wych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia oraz zatrud­nie­nie więk­szej licz­by pra­cow­ni­ków medycz­nych, któ­rzy będą mogli świad­czyć opie­kę poza szpi­ta­la­mi (czy­li w domach pacjen­tów lub w ośrod­kach opie­ki). 22 milio­ny dola­rów mają tra­fić do pra­cow­ni­ków kon­trak­to­wych zatrud­nia­nych przez agencje.

Dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu służ­by zdro­wia pła­ce w tym sek­to­rze mają wzro­snąć o 2 dol. za godzi­nę na czas naj­bliż­szych 13 miesięcy.

Obec­nie ponad 400 miesz­kań­ców Alber­ty cze­ka w szpi­ta­lach na prze­nie­sie­nie do ośrod­ków opie­ki. Dr Ver­na Yiu, CEO Alber­ta Health Servi­ces (AHS), mówi, że oko­ło 200 będzie prze­nie­sio­nych w cią­gu jed­ne­go-dwóch tygo­dni, rów­nież do domów, przy zapew­nie­niu opie­ki „docho­dzą­cej”.

Mini­ster Shan­dro przy­zna­je, że w ośrod­kach opie­ki, do któ­rych mogą tra­fiać pacjen­ci po wypi­sa­niu ze szpi­ta­la, pro­ble­mem są bra­ki kadro­we. Dzię­ki dodat­ko­wym fun­du­szom jest szan­sa na popra­wę sytu­acji. Mini­ster pod­kre­śla jed­no­cze­śnie, że szpi­tal jest wła­ści­wym miej­scem dla pacjen­tów tyl­ko wte­dy, kie­dy rze­czy­wi­ście nigdzie indziej nie moż­na zapew­nić im opie­ki na nale­ży­tym poziomie.

W Alber­cie licz­ba nowych przy­pad­ków zaczę­ła prze­kra­czać 1500 dzien­nie. To naj­wię­cej od maja. W cią­gu ostat­nich czte­rech mie­się­cy 84 proc. osób zmar­łych na COVID-19 sta­no­wi­li cho­rzy nie w peł­ni zaszcze­pie­ni. Głów­na urzęd­nik medycz­na pro­win­cji przy­zna­ła, że rów­nież wśród zaszcze­pio­nych zda­rza­ją się zgo­ny. Doda­ła, że te przy­pad­ki naj­czę­ściej doty­czą osób star­szych, cier­pią­cych na inne cho­ro­by prze­wle­kłe. Dla­te­go pro­win­cja będzie ofe­ro­wać trze­cią daw­kę dla cho­rych z obni­żo­ną odpor­no­ścią i dla wszyst­kich senio­rów pozo­sta­ją­cych w ośrod­kach opieki.