Health Cana­da osta­tecz­nie zatwier­dzi­ło trzy szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 i poda­ło do wia­do­mo­ści publicz­nej, jakie będą nazwy han­dlo­we pre­pa­ra­tów. Pfi­zer i Moder­na wyja­śni­ły też, że do tej pory ich szcze­pion­ki były dostęp­ne na zasa­dzie pozwo­le­nia tym­cza­so­we­go, któ­re mia­ło wyga­snąć 16 wrze­śnia. Zosta­ły zatwier­dzo­ne po dostar­cze­niu więk­szej licz­by danych z szer­sze­go prze­dzia­łu czasowego.

Comir­na­ty to ofi­cjal­na nazwa pre­pa­ra­tu Pfi­zer-BioN­Tech, Spi­ke­Vax – pre­pa­ra­tu Moder­na, a Vaxze­vria – pre­pa­ra­tu Oxford-AstraZeneca.

Jesli cho­dzi o nową nazwę Pfi­ze­ra, to pro­du­cent wyja­śnia, że sta­no­wi zbit­kę słów COVID-19, mRNA, “com­mu­ni­ty” i “immu­ni­ty”.

Agen­cja zdro­wia pod­kre­śla, że zmie­nia­ją się tyl­ko nazwy, a nie skład szcze­pio­nek. Mimo to Kana­da jesz­cze przez kil­ka mie­się­cy będzie dosta­wa­ła szcze­pion­ki w opa­ko­wa­niach ozna­czo­nych Pfizier-BioNTech.

Ame­ry­kań­ska FDA zatwier­dzi­ła han­dlo­we nazwy szcze­pio­nek latem tego roku. W Euro­pie funk­cjo­nu­ją od wiosny.