Onta­ryj­ski poseł pro­win­cyj­ny Rick Nicholls, któ­ry się nie zaszcze­pił prze­ciw­ko COVID-19, został wyrzu­co­ny z klu­bu posel­skie­go par­tii postę­po­wo-kon­ser­wa­tyw­nej. Nicholls ogło­sił, że nie będzie się szcze­pił z powo­dów oso­bi­stych. Powie­dział, że on i jego żona mają oba­wy zwią­za­ne ze szcze­pion­ka­mi i sami dokład­nie przyj­rze­li się spra­wie. Dla nie­go to nie jest szcze­pion­ka tyl­ko lek eks­pe­ry­men­tal­ny i nie wie, jakie mogą być dłu­go­fa­lo­we efek­ty zaszcze­pie­nia się.

Pre­mier Doug Ford potwier­dził usu­nię­cie Nichol­l­sa z klu­bu posel­skie­go. Dodał, że poseł nie będzie ubie­gał się o reelek­cję jako kan­dy­dat par­tii konserwatywnej.

Ford poin­for­mo­wał rów­nież, że posłan­ka Chri­sti­na Mitas przed­sta­wi­ła zaświad­cze­nie lekar­skie o prze­ciw­wska­za­niach do szcze­pie­nia. Mitas pozo­sta­nie w klu­bie posel­skim. Posłan­ka zapew­ni­ła, że zacho­wa wszel­kie środ­ki ostroż­no­ści pod­czas peł­nie­nia swo­ich obo­wiąz­ków publicznych.

Nicholls będzie teraz posłem nie­za­leż­nym. Do tej pory spra­wo­wał też urząd wice­mar­szał­ka, nie wia­do­mo, czy go utrzy­ma. Repre­zen­tu­je okręg Cha­tham-Kent-Leaming­ton. Mitas jest posłan­ką ze Scar­bo­ro­ugh Centre

Pre­me­ir Ford oświad­czył, że wie­lo­krot­nie zachę­cał miesz­kań­ców pro­win­cji do szcze­pień, a posłów, jako wybra­nych przed­sta­wi­cie­li spo­łe­czeń­stwa, któ­rzy w swo­jej pra­cy codzien­nie mają stycz­ność z inny­mi ludź­mi, obo­wią­zu­ją wyż­sze standardy.