tutaj ory­gi­nal­ny dokument:

http://www.diomoncton.ca/en/news-item/covid-19-green-phase-september-17th-2021-update

 

reklama

COVID-19: faza ZIELONA: aktu­ali­za­cja z 17 wrze­śnia 2021 r.

Dro­gie Sio­stry i Bra­cia w Chry­stu­sie Jezusie,

Pro­win­cyj­na Mini­ster Zdro­wia Pani She­phard spo­tka­ła się z przy­wód­ca­mi reli­gij­ny­mi w pro­win­cji po ogło­sze­niu nowych środ­ków doty­czą­cych pan­de­mii. Wyja­śnia­jąc nowe wytycz­ne wska­za­ła, że ​​mają tyl­ko jeden cel: zwięk­sze­nie odset­ka osób w peł­ni zaszcze­pio­nych  w pro­win­cji (dwie daw­ki).

Szcze­pie­nia pozo­sta­ją naj­lep­szym spo­so­bem prze­ciw­dzia­ła­nia roz­prze­strze­nia­niu się wiru­sa Del­ta i ochro­ny popu­la­cji (zwłasz­cza nie­szcze­pio­nych). Rząd ocze­ku­je wskaź­ni­ka szcze­pień na pozio­mie oko­ło 90%. Mini­ster dała nam jasno do zro­zu­mie­nia, że ​​na naszych spo­tka­niach nie wyma­ga masek, środ­ków sani­tar­nych ani dystan­su spo­łecz­ne­go. Środ­ki te pozo­sta­ją w gestii uzna­nio­wej ludzi.

Zamiast tego pra­gnie w zgro­ma­dze­niach uczest­ni­czy­li w peł­ni zaszcze­pie­ni ludzie, aby zapew­nić   bez­pie­czeń­stwo i dzia­łać jako zachę­ta dla nie­szcze­pio­nych. Dla­te­go powrót do daw­nych środ­ków zdro­wot­nych (maska, odka­ża­nie i dystan­so­wa­nie spo­łecz­ne) jako spo­sób na włą­cze­nie osób nie­szcze­pio­nych do naszych zgro­ma­dzeń nie jest środ­kiem pro­mo­wa­nym przez rząd.

Dla­te­go, począw­szy od śro­dy 22 wrze­śnia, na każ­dym zgro­ma­dze­niu w naszych kościo­łach, i para­fiach  uczest­ni­czą­ce w nich oso­by muszą być podwój­nie zaszczepione.

Przez zgro­ma­dze­nia rozu­mie­my: uro­czy­sto­ści reli­gij­ne (msze nie­dziel­ne i coty­go­dnio­we, spo­tka­nia modli­tew­ne, chrzty, ślu­by i pogrze­by, bierz­mo­wa­nie, pierw­sza spo­wiedź, pierw­sza komu­nia), spo­tka­nia para­fial­ne i dusz­pa­ster­skie, kate­che­zy, spo­tka­nia zarzą­du, kon­fe­ren­cje, warsz­ta­ty, spo­tka­nia bra­ter­skie i towa­rzy­skie , bin­go, gry kar­cia­ne itp.
Przez obec­nych rozu­mie­my: księ­ży,  świec­kich, człon­ków chó­rów, wolon­ta­riu­szy, wier­nych i innych uczest­ni­ków. Doty­czy to rów­nież człon­ków rodzi­ny lub bli­skich przy­ja­ciół na chrztach, ślu­bach lub pogrze­bach. Mło­dzież poni­żej 12 roku życia jest natu­ral­nie zwol­nio­na z tego środ­ka, ponie­waż obec­nie nie może być szczepiona.

Jak wpro­wa­dzić te środki?

1. Na mszach poczy­na­jąc od przy­szłe­go tygo­dnia ocze­ku­je się, że kil­ku wolon­ta­riu­szy będzie w drzwiach każ­de­go kościo­ła,  pro­sić wier­nych o  dowód peł­ne­go szcze­pie­nia i zbie­rać ich nazwi­ska na liście w peł­ni zaszcze­pio­nych osób. Lista ta będzie uży­wa­na ponow­nie w kolej­ne nie­dzie­le, aby nasi wolon­ta­riu­sze za każ­dym razem nie pro­si­li para­fian o dowód szcze­pień. Proś­ba o dowód szcze­pie­nia była­by wte­dy wyma­ga­na tyl­ko w przy­pad­ku nowych osób. Lista ta może być osta­tecz­nie zażą­da­na przez rząd.

2. Poin­for­mu­je­my per­so­nel domu pogrze­bo­we­go, że człon­ko­wie rodzi­ny i bli­scy przy­cho­dzą­cy do kościo­ła mają być podwój­nie zaszcze­pie­ni. W przy­pad­ku chrztów i ślu­bów zada­nie to spad­nie na pra­cow­ni­ków biu­ra para­fial­ne­go lub oso­bę spo­ty­ka­ją­cą się z rodzi­ną w celu przy­go­to­wa­nia uro­czy­sto­ści. Podob­nie jak w przy­pad­ku innych mszy i uro­czy­sto­ści, koniecz­ne będzie  spo­rzą­dze­nie listy uczest­ni­ków pogrze­bów, ślu­bów i chrztów po upew­nie­niu się, że są podwój­nie zaszczepieni.

3. W przy­pad­ku kate­che­zy z dzieć­mi prze­strze­ga­my zasad obo­wią­zu­ją­cych w szko­łach. Dla bez­pie­czeń­stwa mło­dzie­ży kate­che­ci powin­ni być w peł­ni zaszcze­pie­ni. Kie­dy rodzi­ce (lub inna oso­ba doro­sła) bio­rą udział w spo­tka­niach, będą oczy­wi­ście musie­li zostać podwój­nie zaszcze­pie­ni. Jeśli cho­dzi o cele­bra­cję w koście­le, będzie­cie prze­strze­gać zasa­dy obo­wią­zu­ją­cej obec­nie w naszych kościołach.

4. Jeśli cho­dzi o pra­cow­ni­ków para­fii , bar­dzo pożą­da­ne jest, aby byli w peł­ni zaszcze­pie­ni. Jeśli jed­nak tak nie jest, będą musie­li nosić maskę przez cały czas i okre­so­wo prze­cho­dzić test na COVID zgod­nie z poli­ty­ką rządu.

5. Przyj­mie­my każ­de­go, kto przyj­dzie do biu­ra para­fial­ne­go w celu uzy­ska­nia infor­ma­cji lub usłu­gi. Jeśli ta oso­ba nie jest zaszcze­pio­na, może zostać popro­szo­na o zało­że­nie maski.

Pyta­nia: Czy nadal może­my przy­jąć oso­bę, któ­ra nie jest zaszcze­pio­na lub ma poje­dyn­czą daw­kę w naszych obiek­tach na uro­czy­stość lub spo­tka­nie? Nawet z maską i dystan­sem społecznym?
Odpo­wiedź: Mini­ster powie­dzia­ła „nie”, chy­ba że oso­ba taka będzie mia­ła dowód zwol­nie­nia, co jest rzadkością.

Pro­si­my was o wdro­że­nie tych nowych środ­ków w każ­dej z waszych wspól­not chrze­ści­jań­skich nie tyl­ko w celu usza­no­wa­nia proś­by rzą­du, ale przede wszyst­kim w celu powstrzy­ma­nia roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa wśród naszej popu­la­cji. Nie chcie­li­by­śmy, aby jed­no z naszych miejsc kul­tu było miej­scem zara­że­nia COVID z powo­du nasze­go zanie­dba­nia. Mini­ster Zdro­wia liczy na naszą współpracę.

Jeśli masz jakie­kol­wiek pyta­nia, nie wahaj się z nami skon­tak­to­wać, aby­śmy mogli pomóc Ci wdro­żyć te nowe środ­ki. Z góry dzię­ku­ję za wszel­kie wysił­ki, jakich wyma­ga wpro­wa­dze­nie w życie tego nowe­go protokołu.

Niech Pan nam bło­go­sła­wi i nadal nad nami czuwa.

Mgr Vale­ry Vienneau

Arcy­bi­skup Moncton