XVI Naro­do­wy Marsz Życia i Rodzi­ny: “Tato — bądź, pro­wadź, chroń”,

Uli­ca­mi War­sza­wy prze­szedł w nie­dzie­lę XVI Naro­do­wy Marsz Życia i Rodzi­ny, któ­re­mu przy­świe­ca­ło hasło “Tato – bądź, pro­wadź, chroń”. Był on m.in. dzięk­czy­nie­niem za beaty­fi­ka­cję kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go — obroń­cy god­no­ści ludz­kie­go życia i war­to­ści mał­żeń­stwa i rodziny.

Rano z orga­ni­za­to­ra­mi mar­szu spo­tkał się pre­zy­dent RP Andrzej Duda. “Przed­sta­wi­li­śmy mu swo­je postu­la­ty, ocze­ki­wa­nia zwią­za­ne z koniecz­no­ścią obro­ny życia i rodzi­ny” — powie­dział pre­zes Cen­trum Życia i Rodzi­ny Paweł Ozdoba.

Ze wzglę­du na wciąż obo­wią­zu­ją­ce ogra­ni­cze­nia w tym roku zmie­nio­no for­mu­łę mani­fe­sta­cji. Nie odby­ły się mar­sze w ponad 140 pol­skich mia­stach, ale jeden w sto­li­cy — Naro­do­wy Marsz Życia i Rodziny.

Nawią­zu­jąc do jego hasła “Tato — bądź, pro­wadź, chroń”, Paweł Ozdo­ba zazna­czył, że “odpo­wie­dzial­ny i sil­ny ojciec, i sil­ny męż­czy­zna jest potrzeb­ny nie tyl­ko rodzi­nie, ale tak­że całe­mu społeczeństwu”.

Zwró­cił uwa­gę, że w ostat­nim cza­sie “poja­wia­ją się róż­ne­go rodza­ju ini­cja­ty­wy spo­łecz­ne, poli­tycz­ne, któ­re ude­rza­ją w rodzi­nę, w insty­tu­cję mał­żeń­stwa, jako związ­ku męż­czy­zny i kobie­ty”. Jako przy­kład wska­zał ostat­nią rezo­lu­cję Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, któ­ra — jako oce­nił — “pro­wa­dzi de fac­to do zmu­sze­nia kra­jów człon­kow­skich UE, aby te przy­ję­ty odpo­wied­nie roz­wią­za­nia mają­ce na celu zale­ga­li­zo­wa­nie tzw. mał­żeństw homoseksualnych”.

Przy­po­mniał, że Kon­sty­tu­cja RP bro­ni mał­żeń­stwa. “Chce­my przy­po­mnieć poli­ty­kom, że mają poważ­ne zada­nie do reali­za­cji, ponie­waż to oni, jako gwa­ran­ci nasze­go bez­pie­czeń­stwa są odpo­wie­dzial­ni za bez­pie­czeń­stwo rodzin, bez­pie­czeń­stwo mał­żeń­stwa, jako związ­ku kobie­ty i męż­czy­zny” — wska­zał Ozdoba.

Zazna­czył, że marsz jest tak­że oka­zją do zama­ni­fe­sto­wa­nia war­to­ści pro life. “Koniecz­ne jest zapew­nie­nie peł­nej ochro­ny życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci” — oświadczył.

Dodał, że marsz jest tak­że cza­sem dzięk­czy­nie­nia za beaty­fi­ka­cję kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. “Tak czę­sto Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia nazy­wa­no +Ojcem Naro­du+, stąd to powią­za­nie. Chcie­li­śmy poka­zać, że pol­scy ojco­wie są odpo­wie­dzial­ni. Chce­my wysłać sygnał nie tyl­ko w całą Pol­skę, ale tak­że na cały świat, że w Pol­sce są męż­czyź­ni, któ­rzy bio­rą odpo­wie­dzial­ność, że od niej nie ucie­ka­ją” — zazna­czył Ozdo­ba otwie­ra­jąc marsz.

Powie­dział, że Cen­trum Życia i Rodzi­ny kil­ka mie­się­cy temu zain­au­gu­ro­wa­ło kam­pa­nię “Dzień Ojca na nowo”. Wyja­śnił, że jej celem jest prze­su­nię­cie obcho­dów Dnia Ojca z 23 czerw­ca na 19 mar­ca, kie­dy przy­pa­da w Koście­le kato­lic­kim litur­gicz­na uro­czy­stość św. Józe­fa Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Panny.

“Chcę, by moje dzie­ci były dum­ne z Pol­ski, żeby żyły w kra­ju, któ­ry będzie bro­nił ich postu­la­tów, któ­ry będzie sze­ro­ko repre­zen­to­wał ich war­to­ści. Chcę, żeby żyły w kra­ju, w któ­rym będą mogły zakła­dać chrze­ści­jań­skie rodzi­ny i wycho­wy­wać swo­je wła­sne dzie­ci zgod­nie z wła­sny­mi war­to­ścia­mi. Chcę, by widzia­ły Pol­skę, jaka jest tutaj, na tym pla­cu” - wska­za­ła Lidia Sankowska-Grabczuk.