Szcze­pion­ka prze­ciw­ko COVID ‑19 opra­co­wa­na przez chiń­ską fir­mę Can­si­no z któ­rą Otta­wa współ­pra­co­wa­ła zanim trans­ak­cja nie doszła do skut­ku, uży­wa tech­no­lo­gii opra­co­wa­nej w 2016 przez chiń­ską nauko­wiec a zara­zem gene­ra­ła chiń­skiej armii  z kana­dyj­skie­go labo­ra­to­rium rzą­do­we­go w Winnipegu

Part­ner­stwo kana­dyj­sko-chiń­skie w spra­wie badań kli­nicz­nych szcze­pion­ki Can­si­no, zosta­ło zerwa­ne  26 sierp­nia 2020, po tym jak Pekin zablo­ko­wał dosta­wy szcze­pion­ki do Kanady.

Szcze­pion­ka Can­Si­no zosta­ła opra­co­wa­na we współ­pra­cy z Chiń­ską Armią Ludo­wo-Wyzwo­leń­czą, pod kie­run­kiem gene­ra­ła dywi­zji Chen Wei, woj­sko­we­go naukow­ca medycz­ne­go. Chen zosta­ła pochwa­lo­na przez chiń­skie­go przy­wód­cę Xi Jin­pin­ga we wrze­śniu 2020 roku i uho­no­ro­wa­na pod­czas cere­mo­nii za udział w opra­co­wa­niu szczepionki.

Dr Xiang­guo Qiu, nauko­wiec z Natio­nal Micro­bio­lo­gy Lab (NML) w Win­ni­peg, któ­ry od tego cza­su został zwol­nio­ny, współ­pra­co­wał z Chen i oby­dwo­je opu­bli­ko­wa­li swo­je bada­nia w cza­so­pi­smach nauko­wych, w tym jeden w 2016 roku na temat szcze­pion­ki ade­no­wi­ru­so­wej prze­ciw­ko Ebo­li. Korek­ta arty­ku­łu z 2017 roku mówi, że Qiu i Chen „w rów­nym stop­niu przy­czy­ni­li się do powsta­nia tego artykułu”.

Para zosta­ła for­mal­nie wyrzu­co­na z kana­dyj­skie­go labo­ra­to­rium w stycz­niu 2021 roku.

Rząd fede­ral­ny odmó­wił poda­nia szcze­gó­łów, dla­cze­go Qiu i Cheng zosta­li zwol­nie­ni, powo­łu­jąc się na spra­wy doty­czą­ce pry­wat­no­ści i bez­pie­czeń­stwa narodowego.

Joe Wang, któ­ry wcze­śniej kie­ro­wał pro­gra­mem roz­wo­ju szcze­pio­nek na SARS w Kana­dzie z jed­ną z wio­dą­cych świa­to­wych firm far­ma­ceu­tycz­nych, mówi, że jasne jest, iż szcze­pion­ka COVID-19 jest opar­ta na tej samej tech­no­lo­gii ade­no­wi­ru­so­wej opi­sa­nej w arty­ku­le Qiu i Chen z 2016 roku.

„Zarów­no szcze­pion­ka prze­ciw­ko Ebo­la [opi­sa­na w arty­ku­le], jak i szcze­pion­ka COVID fir­my Can­Si­no są szcze­pion­ka­mi rekom­bi­no­wa­ny­mi. Rekom­bi­no­wa­na szcze­pion­ka jest kon­struk­tem anty­ge­nu gene­tycz­nie wpro­wa­dzo­nym do wek­to­ra. Moż­na mieć ten sam wek­tor z róż­ny­mi anty­ge­na­mi ukie­run­ko­wa­ny­mi na róż­ne pato­ge­ny” – powie­dział Wang.

„W przy­pad­ku szcze­pion­ki Can­Si­no COVID wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię wek­to­rów ade­no­wi­ru­so­wych podob­ną do tej sto­so­wa­nej w przy­pad­ku Eboli”.

Co wię­cej, mówi Wang, CEO i współ­za­ło­ży­ciel Can­Si­no, Xuefeng Yu, jest rów­nież wymie­nio­ny jako autor artykułu.

Yu, absol­went McGill, pra­co­wał w latach 1998–2010, w Kana­dzie dla naj­więk­szej fir­my far­ma­ceu­tycz­nej Sano­fi Pasteur gdzie ostat­nio zaj­mo­wał sta­no­wi­sko dyrektora.

Can­Si­no opa­ten­to­wa­ło swo­ją szcze­pion­kę COVID-19 11 sierp­nia 2020 r.

Kon­ser­wa­ty­ści skry­ty­ko­wa­li rząd libe­ral­ny za part­ner­stwo z chiń­ską fir­mą w opra­co­wy­wa­niu szcze­pio­nek, mówiąc, że budzi to oba­wy doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa, a tak­że że przy­czy­ni­ło się do powol­ne­go wpro­wa­dza­nia szcze­pio­nek w Kana­dzie w porów­na­niu z inny­mi krajami.

„CSIS [Kana­dyj­ska Służ­ba Wywia­du Bez­pie­czeń­stwa] od lat ozna­cza­ła Can­Si­no jako zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go, ale libe­ra­ło­wie przy­my­ka­li oczy” – napi­sał  lider tory­sów Erin O’To­ole w komen­ta­rzu w grud­niu 2020 r. w Natio­nal Post.

Qiu i gen. dyw. Chen, któ­ry jest czo­ło­wym eks­per­tem od bro­ni bio­lo­gicz­nej w Chiń­skiej Aka­de­mii Nauk Woj­sko­wych, opu­bli­ko­wa­li kolej­ny arty­kuł nauko­wy na temat wiru­sa Ebo­la prze­sła­ny do cza­so­pi­sma mAbs w stycz­niu 2020 r., a powią­za­nia Qiu z NML są wymie­nio­ne w jej refe­ren­cjach. Było to po lip­cu 2019 r., Kie­dy Qiu i jej mąż zosta­li wypro­wa­dze­ni z labo­ra­to­rium, ale zanim zosta­li for­mal­nie zwol­nie­ni w stycz­niu 2021 r.

Kon­ser­wa­ty­ści pyta­li rząd libe­ral­ny, czy Qiu i Cheng prze­ka­za­li Chi­nom jaką­kol­wiek wła­sność inte­lek­tu­al­ną oraz czy chiń­ska armia kie­dy­kol­wiek uzy­ska­ła fizycz­ny dostęp do Natio­nal Micro­bio­lo­gy Lab (NML) w Win­ni­pe­gu. The Glo­be and Mail poin­for­mo­wał na począt­ku tego roku, że naukow­cy z NML współ­pra­co­wa­li z chiń­ski­mi bada­cza­mi woj­sko­wy­mi nad śmier­cio­no­śny­mi pato­ge­na­mi, a chiń­ski badacz woj­sko­wy, Feihu Yan, pra­co­wał przez pewien czas w laboratorium.

 

za Epoch­Ti­mes