Pfi­zer Cana­da twier­dzi, że pla­nu­je dostar­czyć Health Cana­da dane poka­zu­ją­ce, że  szcze­pion­ka COVID-19 dzia­ła na dzie­ci, i będzie sta­rał się „jak naj­wcze­śniej” uzy­skać zezwolenie.

Pfi­zer stwier­dził w ponie­dzia­łek, że jego bada­nia poka­zu­ją, iż pro­dukt dzia­ła u dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat i że wkrót­ce będzie rów­nież ubie­gać się o zezwo­le­nie w USA dla tej gru­py wie­ko­wej – klu­czo­wy krok w kie­run­ku ochro­ny dzie­ci w wie­ku szkol­nym przed nowym koronawirusem.

Chri­sti­na Anto­niou, dyrek­tor ds. kor­po­ra­cyj­nych fir­my w Kana­dzie nie była w sta­nie powie­dzieć, kie­dy te infor­ma­cje zosta­ną prze­ka­za­ne, ale zauwa­ża, że ​​Pfi­zer wysy­łał nowe dane doty­czą­ce szcze­pio­nek do Health Cana­da, gdy tyl­ko będą dostępne.

Naj­now­sze usta­le­nia  fir­my Pfi­zer nie zosta­ły zwe­ry­fi­ko­wa­ne ani opublikowane.

Health Cana­da twier­dzi, że kil­ka badań na dzie­ciach jest pro­wa­dzo­nych przez róż­nych pro­du­cen­tów szcze­pio­nek na COVID-19 i że „prze­wi­du­je, iż pro­du­cen­ci szcze­pio­nek dostar­czą dane doty­czą­ce dzie­ci w nad­cho­dzą­cych miesiącach”.

Health Cana­da doda­je, że nie otrzy­ma­no jesz­cze wnio­sku o zatwier­dze­nie jakiej­kol­wiek szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 u dzie­ci w wie­ku poni­żej 12 lat.