Kolej­ny felie­ton z poby­tu na kwa­ran­tan­nie, tym razem Andrzej Kumor kon­sta­tu­je, że tego rodza­ju auto­ma­tycz­nie kon­tro­lo­wa­ny areszt domo­wy z pew­no­ścią ma przy­szłość w sys­te­mie nowe­go pra­wa Kana­dy, choć­by jako ogra­ni­cze­nie wol­no­ści osób “zra­dy­ka­li­zo­wa­nych”.