Ponad 1000 pra­cow­ni­ków mia­sta Toron­to jest nie­szcze­pio­nych, a tysią­ce innych nie wypeł­ni­ło jesz­cze formularza.

Mia­sto Toron­to twier­dzi, że 88 pro­cent osób, któ­re wypeł­ni­ły for­mu­larz ujaw­nie­nia szcze­pień do piąt­ku   – pra­wie 24 000 pra­cow­ni­ków – było w peł­ni zaszcze­pio­nych, a kolej­ne pięć pro­cent zosta­ło zaszcze­pio­nych częściowo.

Ale jed­no­cze­śnie oko­ło 8% było nie­szcze­pio­nych (1006 pra­cow­ni­ków) lub odmó­wi­ło ujaw­nie­nia swo­je­go sta­tu­su (783 pracowników).

Mia­sto Toron­to oświad­czy­ło, że wszy­scy pra­cow­ni­cy muszą otrzy­mać co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 do 30 wrze­śnia i być w peł­ni zaszcze­pie­ni do 30 października.

Pra­cow­ni­cy mia­sta Toron­to mie­li czas do piąt­ku na wypeł­nie­nie obo­wiąz­ko­we­go for­mu­la­rza ujaw­nie­nia sta­tu­su szcze­pion­ki po tym, jak ter­min został prze­su­nię­ty o tydzień w związ­ku z oba­wa­mi, że nie­któ­rzy pra­cow­ni­cy pierw­szej linii bez dostę­pu do kom­pu­te­rów potrze­bu­ją wię­cej czasu.

Oko­ło 3500 pra­cow­ni­ków nadal nie prze­sła­ło formularza

Oko­ło 84,5% kwa­li­fi­ku­ją­cych się miesz­kań­ców Toron­to otrzy­ma­ło co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki COVID-19, a pra­wie 79% jest w peł­ni zaszczepionych.