Rząd Por­tu­ga­lii ogło­sił w czwar­tek likwi­da­cję naka­zu pre­zen­ta­cji doku­men­tów zaświad­cza­ją­cych, że klient nie jest cho­ry na COVID-19. Obo­wią­zy­wał on od lip­ca 2021 r.

Jak wyni­ka z zapo­wie­dzi rzą­du Anto­nia Costy, znie­sie­nie naka­zu pre­zen­ta­cji przez kon­su­men­ta pasz­por­tu COVID lub testu o nega­tyw­nym wyni­ku na obec­ność koro­na­wi­ru­sa nastą­pi z dniem 1 października.

Cytu­ją­ca rząd Por­tu­ga­lii publicz­na tele­wi­zja RTP przy­po­mnia­ła, że obo­wią­zu­ją­cy od lip­ca 2021 r. nakaz przed­sta­wia­nia doku­men­tów doty­czą­cych COVID-19 doty­czył week­en­dów oraz świąt, czy­li dni o naj­więk­szym natę­że­niu ruchu w pla­ców­kach gastro­no­micz­nych w tym kraju.

Dodat­ko­wo wła­dze Por­tu­ga­lii zapo­wie­dzia­ły, że od 1 paź­dzier­ni­ka prze­sta­nie obo­wią­zy­wać nakaz ogra­ni­cza­nia licz­by gości w restauracjach.

Zgod­nie z dany­mi por­tu­gal­skie­go rzą­du luzo­wa­nie restryk­cji wyni­ka ze słab­ną­cej licz­by zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem w tym 10-milio­no­wym kra­ju oraz wyso­kiej licz­by zaszcze­pio­nych oby­wa­te­li. Peł­ny pro­ces szcze­pień zakoń­czy­ło tam już pra­wie 84 proc. popu­la­cji, a co naj­mniej jed­ną daw­kę przy­ję­ło ponad 86 proc.

Według sza­cun­ków por­tu­gal­skich sto­wa­rzy­szeń gastro­no­micz­nych, na któ­re powo­łu­je się RTP, w cza­sie pan­de­mii COVID-19 na likwi­da­cję dzia­łal­no­ści zde­cy­do­wa­ło się bli­sko 50 proc. dzia­ła­ją­cych w tym sek­to­rze przedsiębiorców.

PAP