Lewi­co­wy rząd Hisz­pa­nii uczy­nił wła­śnie poważ­ny for­mal­ny krok w kie­run­ku kry­mi­na­li­za­cji akcji pro-life mają­cych na celu pomoc kobie­tom chcą­cym doko­nać aborcji. 

W pro­jek­cie usta­wy socja­li­stycz­nej par­tii Pedro San­che­za „nęka­nie” kobiet uda­ją­cych się do pla­có­wek prze­pro­wa­dza­ją­cych dzie­cio­bój­stwo uzna­ne zosta­ło za prze­stęp­stwo. Jak zauwa­ża­ją prze­ciw­ni­cy tej pro­po­zy­cji nęka­nie kogo­kol­wiek jest już zabro­nio­ne praw­nie, a inten­cją pomy­sło­daw­ców pro­jek­tu jest „ogra­ni­cze­nie wol­no­ści sło­wa i pra­wa do zgro­ma­dzeń” stron­nic­twom, z któ­ry­mi lewi­cy jest nie po drodze.

„Każ­dy uczest­nik i orga­ni­za­tor demon­stra­cji w pobli­żu oddzia­łów abor­cyj­nych będzie nara­żo­ny na kon­se­kwen­cje” – pisze Natio­nal Catho­lic Regi­ster, komen­tu­jąc pro­jekt usta­wy. Prze­wi­dzia­ne sank­cje to pozba­wie­nie wol­no­ści na okres nawet roku lub pra­ce spo­łecz­ne w wymia­rze od 31 do 80 dni.  W uza­sad­nie­niu usta­wy rzą­dzą­cy socja­li­ści stwier­dzi­li, że dzia­ła­cze anty­abor­cyj­ny pró­bu­ją „zmie­nić decy­zję kobiet przez przy­mus, zastra­sza­nie i nęka­nie”. Wyra­zem tych dzia­łań mia­ły­by być pikie­ty dzia­ła­czy opo­wia­da­ją­cych się za życiem, w trak­cie któ­rych „pod­cho­dzą oni do kobiet ze zdję­cia­mi, sztucz­ny­mi pło­da­mi i okrzy­ka­mi prze­ciw­ko abor­cji”. Pro­po­no­wa­ny akt praw­ny ma zagwa­ran­to­wać, że wokół kli­nik abor­cyj­nych obo­wią­zy­wać będą tzw. „stre­fy bezpieczeństwa”.

reklama

Prze­wod­ni­czą­cy Hisz­pań­skie­go Forum Rodzi­ny kry­ty­ko­wał pań­stwo za odbie­ra­nie ruchom pro-life moż­li­wo­ści wyra­ża­nia swo­ich poglą­dów i uży­wa­nie pra­wa do pro­wa­dze­nia dzia­łań prze­ciw­ko pro­ce­de­ro­wi eks­ter­mi­na­cji nie­na­ro­dzo­nych. Pro­jekt usta­wy skry­ty­ko­wał rów­nież bp José Igna­cio Munil­la Agu­ir­re, zasia­da­ją­cy na kate­drze w San Seba­stian. Wezwał by w odpo­wie­dzi na zarzu­ty o sto­so­wa­nie prze­mo­cy psy­chicz­nej wier­ni udo­stęp­nia­li nagra­nia poka­zu­ją­ce praw­dzi­we obli­cze pikiet orga­ni­zo­wa­nych przez akty­wi­stów pro-life przed kli­ni­ka­mi aborcyjnymi.

za pch24.pl