Jedze­nie w środ­ku St. Law­ren­ce Mar­ket w Toron­to nie będzie już dozwo­lo­ne  ze wzglę­du na pro­gram cer­ty­fi­ka­cji szcze­pio­nek COVID19 w Ontario.

W poście w mediach spo­łecz­no­ścio­wych kie­row­nic­two St. Law­ren­ce Mar­ket stwier­dza, że aby pozo­stać otwar­tym dla klien­tów, przy wej­ściu nie będzie spraw­dza­ny dowód szczepienia.

„Aby unik­nąć zamy­ka­nia wszyst­kich wejść i prze­świe­tla­nia każ­de­go klien­ta, któ­ry wcho­dzi,   spo­ży­cie wewnątrz zonie będzie moż­li­we aż do odwo­ła­nia” – czy­ta­my. „Sto­ły pik­ni­ko­we na świe­żym powie­trzu będą nadal dostęp­ne dla osób, któ­re zechcą jeść i pić na zewnątrz”.

„Dowód szcze­pie­nia nie jest obec­nie wyma­ga­ny, aby robić zaku­py na ryn­ku, ale maski pozo­sta­ją obo­wiąz­ko­we.. Pro­szę zacho­wać dystans fizycz­ny, aby wszy­scy byli bezpieczni”.

Nakaz oka­za­nia dowo­du szcze­pień w Onta­rio wszedł w życie 22 wrze­śnia . Zgod­nie z tą poli­ty­ką klien­ci, któ­rzy chcą wejść do pew­nych  miejsc,  jak restau­ra­cje, siłow­nie i kina, będą musie­li poka­zać, że otrzy­ma­li obie daw­ki szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19 na 14 dni przed wej­ściem do lokalu.

Dowód szcze­pie­nia nie jest wyma­ga­ny w przy­pad­ku zaku­pów spo­żyw­czych i innych nie­zbęd­nych towarów.