Po fil­mie POWRÓT DO JEDWABNEGO.

W 2013 roku powstał doku­ment „Jedwab­ne ostat­ni świa­dek” 60 minut.

http://youtu.be/uUnT29NDDsQ

Pomi­mo że mam tele­fon do P. Sum­liń­skiie­go nie uda­ło mnie się z nim skontaktować.

        Z Boh­da­nem Porę­bą mie­li­śmy dal­sze pla­ny, nie­ste­ty zagad­ko­wa śmierć reży­se­ra zni­we­czy­ła przy­szłe prace.

Pozdra­wiam Andrzej Skor­ski.

•••

Dro­dzy Państwo,

Nowa i waż­na dla Pol­ski i Polo­nii rezo­lu­cja ma zostać wkrót­ce wpro­wa­dzo­na pod obra­dy Izby Repre­zen­tan­tów Kon­gre­su USA przez kon­gres­ma­na Tho­ma­sa R. Suoz­zi (D‑NY), zaty­tu­ło­wa­na „Com­me­mo­ra­ting the anni­ver­sa­ry of the Inva­sion of Poland and reco­gni­zing the impor­tan­ce of the Uni­ted Sta­tes allian­ce with the Repu­blic of Poland”.  Jej celem jest upa­mięt­nie­nie tra­gicz­nej histo­rii Pol­ski okre­su II Woj­ny Świa­to­wej oraz prze­ciw­sta­wie­nie się fał­szy­wym mitom i nar­ra­cjom doty­czą­cym udzia­łu Pol­ski i Pola­ków w tych wyda­rze­niach.  Pod­kre­śla ona tak­że stra­te­gicz­ne zna­cze­nie Pol­ski i jej obec­ne zna­cze­nie dla USA.

        W sytu­acji kie­dy Pol­ska jest ata­ko­wa­na z wie­lu stron, nie tyl­ko ze stro­ny Rosji i UE, i kie­dy rela­cje z USA pogor­szy­ły się, taka rezo­lu­cja będzie mia­ła poważ­ne zna­cze­nie dla wzmoc­nie­nia pozy­cji Pol­ski i wize­run­ku Pola­ków, rów­nież tych żyją­cych w USA.

        Ape­lu­je­my do wszyst­kich ludzi dobrej woli o wywar­cie naci­sku na swo­ich kon­gres­ma­nów dla współ­spon­so­ro­wa­nia i popar­cia tej rezo­lu­cji.  Szan­se na uchwa­le­nie rezo­lu­cji zale­żeć będą od inten­syw­no­ści i ska­li nasze­go naci­sku.  Ze wzglę­du na ter­mi­ny pro­ce­dur Kon­gre­su, szyb­kość nasze­go dzia­ła­nia jest krytyczna.

        Wszy­scy powin­ni­śmy już dzi­siaj, w pią­tek 17 wrze­śnia, wysłać wia­do­mość do swo­je­go kon­gres­ma­na, gdyż dziś upły­wa ter­min zgła­sza­nia chę­ci współ­spon­so­ro­wa­nia tej Rezo­lu­cji jako „ori­gi­nal co-spon­sor” (bar­dzo waż­ne)!  Pod adre­sem  https://coalitionpa.org/2ww-reso­lu­tion-2021/ na por­ta­lu CPA są wszyst­kie dal­sze szcze­gó­ły (w dwóch języ­kach) doty­czą­ce tej Rezo­lu­cji, jej tekst, a tak­że pro­sty mecha­nizm dla zna­le­zie­nia swo­je­go repre­zen­tan­ta w Kon­gre­sie USA i połą­cze­nia się z jego stro­ną inter­ne­to­wą dla wysy­ła­nia mu kore­spon­den­cji.  Jest tam tak­że wzór wia­do­mo­ści do wysła­nia kongresmanowi.

        Powin­ni­śmy tak­że roz­sy­łać ten apel do jak naj­więk­szej licz­by swo­ich przy­ja­ciół, zna­jo­mych i ludzi dobrej woli.  Pro­si­my rów­nież o prze­sy­ła­nie na adres info@coalitionpa.orgkore­spon­den­cji jaką w tej spra­wie otrzy­ma­cie póź­niej z biur kongresmanów.

Z powa­ża­niem,

Andrzej Bur­ghardt

•••

        Pan Lizoń powi­nien zapy­tać same­go M Ber­nier, bo sam  nie wie co gada. Na wła­sne uszy sły­sza­łam  Maxi­me Ber­nier mówił, że trze­ba gło­so­wać na Par­tię PPC  i nie wie­rzyć co ci kon­ser­wa­ty­ści bre­dzą. People Par­ty Cana­da jest przy­szło­ścią dla naszych dzie­ci. Resz­ta to komu­chy. Pan Lizoń miał swój czas jako MP i nie zro­bił nic  poży­tecz­ne­go, a teraz się mądrzy. Kon­ser­wa­ty­sci to libe­ra­ło­wie” Light any­way chcą żero­wać na pra­cy PPC. i wziąć ich gło­sy żeby je zmarnować.

Wie­sła­wa

•••

AKTY WANDALIZMU I PROFANACJA FIGURY MATKI BOŻEJ W GROCIE MATKI BOŻEJ W PARAFII ŚW ST KOSTKI NA DENISON

Inbox

        Z bólem — przy­kro­ścią i ogrom­nym smut­kiem zawia­da­mia­my, że we wto­rek 17 sierp­nia br. o godz. 12.30 w pol­skiej Para­fii pod wezwa­niem św. STANISŁAWA KOSTKI na ul. DENISON W TORONTO miał miej­sce kolej­ny- nie pierw­szy już wśród ostat­nich mie­się­cy tego roku akt wandalizmu.

        NIE ZAMONTOWANO tu jesz­cze /celowo/nowych zaku­pio­nych teraz, a znisz­czo­nych uprzed­nio witra­ży — gdy 17 SIERPNIA br. w wyni­ku ude­rze­nia cegłą, zosta­ła roz­bi­ta tym razem szy­ba z ple­xi­gla­su w gro­cie MATKI BOŻEJ — osła­nia­ją­ca figu­rę MATKI BOŻEJ-

W celu zabez­pie­cze­nia figu­ry Maryi przed dal­sza jej ewen­tu­al­na kolej­na dewa­sta­cja I zbez­czesz­cze­niem — w gro­cie tym razem zosta­ła zamon­to­wa­na tym­cza­so­wo!!! pły­ta pil­śnio­wa- osła­nia­ją­ca wej­ście do gro­ty — PŁYTA TA ZOSTANIE ZAMIENIONA NA INNE TRWAŁE ZABEZPIECZENIE FIGURY MARYJNEJ — przed profanacja -

        Kolej­ny akt wan­da­li­zmu w Para­fii św. STANISŁAWA KOSTKI w TORONTO NA UL DENI­SON-miał miej­sce 10 wrze­śnia o godz. 19.O5 /pokazała kamera/ — W tym dniu zosta­ły znisz­czo­ne 2 przy­ćmio­ne szy­by przy wej­ściu do sali parafialnej.

        I ten akt WANDALIZMU jak i wszyst­kie poprzed­nie –zgło­szo­ny został poli­cji w Toronto.

        W nie­dzie­lę 19 wrze­śnia br prze­ży­wać będzie­my uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w naszej pol­skiej para­fii SW STANISŁAWA KOSTKI — na 12 Deni­son AVE — w Toronto-

        Uro­czy­sto­ści odpu­sto­we poprze­dzi­ło TRIDUUM ku czci SW. STANISŁAWA KOSTKI — patro­na parafii./od czwart­ku do sobo­ty — tj w dniach 16–18 wrze­śnia o godz. 19 OOI w sobo­tę — o godz. 173O-

        TRIDUUM I UROCZYSTOŚCIOM ODPUSTOWYM ‑prze­wod­ni­czył o PAWEŁ PILAR­CZYK-wika­riusz Kościo­ła ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE — W MISSISSAUGA ‑Litur­gicz­ne wspo­mnie­nie ŚW STANISŁAWA KOSTKI — patro­na para­fii na ul Deni­son w Toron­to ‑przy­pa­da 18 września-

        POLECAMY MIŁOSIERNEMU BOGU I MARYI NASZEJ MATCE — KAŻDA POLSKA PARAFIE — W NASZYCH MODLITWACH-

        BOŻENA SENKOWSKA ‑ŻUKOWSKA

TORONTO- PARAFIA ŚW KAZIMIERZA

•••

        Doty­czy: Roman Dmow­ski, szkod­nik stu­le­cia https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,27580191,roman-dmow­ski-szkod­nik-stulecia.html#S.W‑K.C‑B.4‑L.1.mały   by John Con­nel­ly Tłu­ma­czył Ser­giusz Kowalski

John Con­nel­ly

17 wrze­śnia 2021 |

        “W fila­del­fij­skich kato­lic­kich szko­łach, do któ­rych uczęsz­cza­łem w latach 60. i 70., byli ucznio­wie róż­nych naro­do­wo­ści, ale naj­okrut­niej­sze dow­ci­py opo­wia­da o Pola­kach. Myśla­łem, że idąc na stu­dia, porzu­cam na zawsze ten świat nietolerancji.“

        “Naj­okrut­niej­sze dow­ci­py opo­wia­da o Pola­kach” napi­sał p. John Connelly

        W Kana­dzie żyję od 1971 r. czy­li od pięć­dzie­się­ciu lat. W trze­cim dniu w Otta­wie byłem celo­wo zbru­ta­li­zo­wa­ny przez zcze­chi­zo­wa­ne­go Pola­ka z Zaol­zia, p. Dok­to­ra Cela­ko­vsky-iego od 1948 r imi­gran­ta w Kana­dzie, któ­ry mi powie­dział “że w jego stro­nach” t.zn na Zaol­ziu “Pola­cy to byli swi­ne.” Póź­niej spo­tka­łem tego czło­wie­ka raz czy dwa na poga­dusz­ce, jako “przy­chyl­ne­go dobre­go czło­wie­ka”, ale jemu Dr.C nie przy­szło do gło­wy odwo­łać pier­wot­ny insult.

        Ponie­waż dość dobrze mówi­łem, o dzi­wo pisa­łem po angiel­sku, dla sze­re­gu Kana­dyj­czy­ków spo­tka­nych w pra­cy, mówi­łem po angiel­sku z nie­miec­kim akcen­tem, choć po nie­miec­ku znam tyl­ko parę słów. Zacho­wy­wa­łem się aser­tyw­nie, bo przy­ją­łem oce­nę wybit­ne­go pol­skie­go pro­fe­so­ra leka­rza, któ­ry w 1958 odbył prak­ty­kę w Szwaj­ca­rii, a po powro­cie mówił nam: “oni TAM wca­le nie są lep­si od nas.” Moje zacho­wa­nie nie kore­lo­wa­ło z opi­nią o Pola­kach, więc będąc z PRL‑u byłem szpie­giem, co usły­sza­łem okręż­nie, ale wyraź­nie. W pra­cy chi­rurg chwa­lił się swo­im sta­rym mer­ce­de­sem, na co mu powie­dzia­łem: “że mar­nu­je pie­nią­dze repe­ru­jąc sta­re­go rupie­cia (a pie­ce of junk), na to p. Dr. Chi­rurg powie­dzial do mnie: “you fuc­ken Pol­lack” Nosil to w sobie cały czas, ale to ja go spro­wo­ko­wa­lem, by się wyzwo­lił i powie­dział swo­ja opi­nie o mnie i o Pola­kach. Będąc aser­tyw­ny i mówiąc lepiej po angiel­sku wg wie­lu Kana­dyj­czy­ków i Ame­ry­ka­nów nie mogłem być Polakiem.

        Dotyczy/ Dra­mat pasa­że­rów trans­atlan­ty­ku “St. Louis”. Dla­cze­go Ame­ry­ka nie przy­ję­ła żydow­skich uchodź­ców? Paweł Smo­leń­ski 29 sierp­nia 2021 | 06:00 https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,16478374,dra­mat-pasa­ze­row-transatlantyku-st-louis.html#S.zajawkamagazynowa‑K.C‑B.1‑L.1.mały

        Mam dzie­więć­dzie­siąt lat. Pięć­dzie­siąt lat w Kana­dzie. Dru­gą Woj­nę Świa­to­wą (DWS), oku­pa­cję nie­miec­ką oraz budo­wa­nie zrę­bów socja­li­zmu prze­ży­łem w Pol­sce. Dra­mat pasa­że­rów z “St. Louis” prze­stu­dio­wa­łem wie­lo­krot­nie, widzia­łem kil­ka fil­mów na ten temat. Parę lat temu Kana­dyj­ski Par­la­ment ogło­sił publicz­nie ubo­le­wa­nie i prze­pra­szał odmo­wę wyła­do­wa­nia w Kana­dzie pasa­że­rom z St Louis, któ­ry­mi w więk­szo­ści byli arty­ści i inte­lek­tu­ali­ści nie­miec­cy żydow­skie­go pocho­dze­nia i ich rodzi­ny. W tym wła­śnie okre­sie przed wybu­chem DWA ame­ry­kań­skie i kana­dyj­skie prze­pi­sy wyklu­cza­ły maso­wą imi­gra­cję, stąd USA i Kana­da mia­ły pod­sta­wę praw­ną, któ­rej przestrzegano.

        Poza tym pre­mier Kana­dy Wil­liam Lyon Mac­Ken­zie King nie był filo­se­mi­tą i miał rzec: “Jeden Żyd, o jed­ne­go za dużo.”

        Tyl­ko Pol­ska przyj­mo­wa­ła bez jakich­kol­wiek ogra­ni­czeń Niem­ców pocho­dze­nia żydow­skie­go. Iko­nicz­ny, hol­ly­wo­odz­ki serial Holo­caust m. in. z Meryl Stre­ep, nakrę­co­ny na począt­ku lat 70-tych poka­zu­je dok­to­ra Weis­sa nie­miec­kie­go leka­rza z Ber­li­na. Prze­śla­do­wa­ny przez Niem­ców ucie­ka do Pol­ski gdzie natych­miast może prak­ty­ko­wać medycynę.

        Nie­miec­cy leka­rze pocho­dze­nia żydow­skie­go, któ­rzy wylą­do­wa­li w Kana­dzie mie­li trud­ne począt­ki, co usły­sza­łem od kana­dyj­skie­go leka­rza wyż­szej ran­gi, rów­nież pocho­dze­nia żydow­skie­go. Niem­cy bez pyta­nia Pol­ski zbu­do­wa­li wła­snych ludzi w Zbą­szy­nie, a Pol­ska nie pro­te­sto­wa­ła, przyj­mu­jąc ich bez jakich­kol­wiek warun­ków. Tyl­ko Pol­ska i ZSRR przyj­mo­wa­ło żydow­skich uchodź­ców bez jakich­kol­wiek opo­rów, choć bez chle­ba i soli na tacy. Trze­ba to przy­po­mi­nać ludziom takim jak pro­fe­sor Jan Gra­bow­ski, któ­ry żywi się kana­dyj­skim chle­bem zapo­mi­na­jąc o rze­tel­nych i pod­sta­wo­wych fak­tach, z przed oraz w cza­sie holocaustu.

Wło­dzi­mierz Sokołowski