KNEBEL

Czy­ta­jąc ostat­nie wyda­nie GOŃCA nie mogłem uwie­rzyć że w świe­cie peł­nym demo­kra­cji, swo­bód oby­wa­tel­skich i wol­no­ści sło­wa może docho­dzić do tak jaw­ne­go kne­blo­wa­nia ust dzien­ni­ka­rza wyko­nu­ją­ce­go swo­ją pracę.

Kry­ty­ka i szu­ka­nie praw­dy to część pra­cy i obo­wiąz­ków dzien­ni­kar­skich, tym bar­dziej, że jest umiar­ko­wa­nym dzien­ni­ka­rzem i pisze o spra­wach ogól­nie zna­nych i cią­gle nierozwiązanych.

reklama

Pol­ski dzien­ni­karz powi­nien bro­nić hono­ru i god­no­ści  a tak­że poszu­ki­wać praw­dy histo­rycz­nej w tym zakła­ma­nym świecie.

Tygo­dnik Goniec i jego wydaw­ca zosta­li oskar­że­ni o rażą­cą nie­na­wiść do Żydów. Oskar­ży­cie­le chcą zaprze­czyć rze­czy­wi­sto­ści,  któ­rą opi­sał żydow­ski prof. Nor­man Fink­kel­ste­in, któ­re­go rodzi­ce prze­ży­li war­szaw­skie Get­to oraz obo­zy w Maj­dan­ku i w Auschwitz.Przecież żydow­ski prof. by nie kła­mał opi­su­jąc tak waż­ny temat.

To bar­dzo inte­re­su­ją­ca i poucza­ją­ca książ­ka pt; ”Przed­się­bior­stwo Holo­kaust”. Zacy­tu­ję tyl­ko kil­ka zdań str. 153–4. cyt; ”Przed­się­bior­stwo holo­kaust” uzur­pu­je sobie rolę wyłącz­ne­go, pra­wo­wi­te­go spad­ko­bier­cy  wszyst­kich komu­nal­nych i pry­wat­nych mająt­ków tych, któ­rzy zgi­nę­li w cza­sie hitle­row­skie­go holokaustu.”

Usta­li­li­śmy z rzą­dem Izra­ela, że nie posia­da­ją­ce spad­ko­bier­ców mie­nie powin­no przy­paść Świa­to­wej Orga­ni­za­cji  d/s Resty­tu­cji Żydow­skie­go Mie­nia” — powie­dział Edgar Bronf­man kon­gre­so­wej Komi­sji  Bankowości

Posłu­gu­jąc się tym „man­da­tem”, ”przed­się­bior­stwo holo­kaust” zażą­da­ło od państw byłe­go blo­ku sowiec­kie­go zwro­tu wszyst­kich przed­wo­jen­nych żydow­skich mająt­ków lub wypła­ce­nia odszkodowań.

Od sie­bie dodam że chy­ba w całym świe­cie mie­nie bez­spad­ko­we łącz­nie z USA prze­cho­dzi na wła­sność pań­stwa. Poza tym w przy­pad­ku pró­by odzy­ska­nia mie­nia pozo­sta­wio­ne­go, porzu­co­ne­go lub zabra­ne­go, trze­ba udo­wod­nić, że jest się pra­wo­wi­tym spad­ko­bier­cą. Waż­ne jest czy ten mają­tek pocho­dził z legal­ne­go zaku­pu, spad­ku czy np; został naby­ty na pod­sta­wie car­skie­go dekretu

Co do Jedwab­ne­go to eks­hu­ma­cje powin­ny być wzno­wio­ne, świad­ko­wie prze­słu­cha­ni, a doku­men­ty dokład­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ne. Po to aby dojść do praw­dy bez wzglę­du jaka by ona była.

Praw­da o Jedwab­nem to coś wię­cej niż treść anty­pol­skich ksią­żek takich jak „Malo­wa­ny ptak” czy ‘Zło­te Żni­wa”. Podam tyl­ko jeden przy­kład, w tam­tym cza­sie nie budo­wa­no sto­dół mogą­cych pomie­ścić kil­ka tys. ludzi.

Żad­ne pań­stwo nie powin­no inge­ro­wać w wewnętrz­ne spra­wy dru­gie­go pań­stwa, a przy­kła­dem niech będzie pol­ska usta­wa o IPN. Pol­ska już ure­gu­lo­wa­ła spra­wę pozo­sta­wio­ne­go mie­nia z USA pod­pi­su­jąc i wypła­ca­jąc należ­ne odszko­do­wa­nia oby­wa­te­lom USA Ta spra­wa jest już zamknię­ta i teraz Kon­gres USA  nie powi­nien wra­cać do już ure­gu­lo­wa­nych spraw.

A teraz naj­bar­dziej bole­sna spra­wa dla Pola­ków tj. prze­rzu­ca­nie odpo­wie­dzial­no­ści za za skut­ki  II woj. św.

To są skut­ki wadli­wej poli­ty­ki historycznej.Polacy powin­ni sami pisać swą histo­rię, a nie cze­kać aż inni napi­szą za nas. Ja pro­po­nu­ję aby w ramach dia­lo­gu pol­sko-żydow­skie­go na tabli­cach pamię­ci poda­wać praw­dzi­we i obszer­ne infor­ma­cje o tym miej­scu pamię­ci, takie jak np. doty­czą­ce obo­zu w Auschwitz. Jak sama nazwa wska­zu­je i potwier­dza to napis nad wej­ściem do obo­zu, że jest to obóz nie­miec­ki a nie pol­ski. Każ­dy zwie­dza­ją­cy powi­nien wie­dzieć kto go zbu­do­wał, w jakim celu , kie­dy i jak dłu­go był uży­wa­ny, a tak­że kie­dy przy­wie­zio­no pierw­szych więź­niów i kim oni byli, ilu więź­niów prze­szło przez ten obóz, ilu zosta­ło zamor­do­wa­nych, ilu zmar­ło, ilu prze­ży­ło, a ilu oca­la­ło. Waż­ne są rów­nież dane doty­czą­ce przy­na­leż­no­ści naro­do­wej, oby­wa­tel­skiej i reli­gij­nej choć­by po to, aby nie liczyć podwój­nie. Wymie­ni­łem tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych pytań, na któ­re zwie­dza­ją­cy powi­nien uzy­skać odpo­wiedź, zanim prze­kro­czy próg takie­go miej­sca pamię­ci, któ­re powin­no być finan­so­wa­ne ze skła­dek wszyst­kich państw zain­te­re­so­wa­nych utrzy­ma­niem tego miej­sca pamięci.

Świat powi­nien rów­nież wie­dzieć kto, ile i gdzie zbu­do­wał obo­zów pra­cy lub zagła­dy a nawet kto był komen­dan­tem lub obo­zo­wym kapo, kto two­rzył komu­nizm i apa­rat uci­sku i repre­sji w powo­jen­nej Pol­sce, aby  dać  praw­dzie szan­sę zaist­nie­nia w ludz­kich umysłach

Mam nadzie­ję, że się docze­kam takie­go momen­tu, kie­dy pol­ski Pre­zy­dent będzie deko­ro­wał meda­lem ”Spra­wie­dli­wych Świa­ta” gru­pę Żydów, któ­rzy rato­wa­li życie Pola­ka-kato­li­ka z nara­że­niem wła­sne­go życia i życia ich rodzin. Jeśli się taki znaj­dzie to schy­lę przed nim czo­ło i podzię­ku­je za jego boha­ter­ski czyn.Może kie­dyś docze­kam  się jako Polak  sło­wa DZIĘKUJE za set­ki lat pol­skiej gościn­no­ści oraz sło­wa PRZEPRASZAM za zło wyrzą­dzo­ne gospodarzom.

Gdy Euro­pa zach. wyrzu­ca­ła Żydów to Zydzi zna­leź­li schro­nie­nie w Pol­sce. Dziś, gdy Żydzi sami ucie­ka­ją z zach. Euro­py to przed pol­ski­mi pla­ców­ka­mi dyplo­ma­tycz­ny­mi w Izra­elu usta­wia­ją się kolej­ki po pol­ski pasz­port, aby wró­cić do tego „anty­se­mic­kie­go” państwa.

Edu­ka­cja histo­rycz­na powin­na się odby­wać wg; tych samych stan­dar­dów i pod­ręcz­ni­ków. Tyl­ko dobra wolu obu stron pozwo­li na wyja­śnie­nie spraw histo­rycz­nych i spor­nych, a wza­jem­ny sza­cu­nek będzie pod­sta­wą wza­jem­nych sto­sun­ków pol­sko- żydow­skich. W obli­czu zbrod­ni wojen­nych nie moż­na zawłasz­czać ter­mi­nu doty­czą­ce­go wszyst­kich ofiar woj­ny. W obli­czu śmier­ci nie moż­na się licy­to­wać czy­je życie było ważniejsze.

Bro­nię wydaw­cy Goń­ca i poru­szam wie­le tema­tów z tym zwią­za­nych, bo Pan Kumor bro­ni hono­ru i god­no­ści Pola­ka, jak rów­nież szu­ka praw­dy histo­rycz­nej. Broń­my takich dzien­ni­ka­rzy póki jesz­cze są.

Piszę o tych spra­wach rów­nież dla­te­go, że mnie też boli, kie­dy czy­tam o pol­skich obo­zach śmier­ci lub słu­cham izra­el­skich polityków.

Moi rodzi­ce i dziad­ko­wie pra­wie przez całą woj­nę prze­cho­wy­wa­li rodzi­nę żydow­ską z nara­że­niem wła­sne­go życia i życia całej rodziny.Ja oso­bi­ście w 1969r. odda­łem swo­ją krew dla rato­wa­nia życia żydow­skie­go chłop­ca, któ­ry  b. ucier­piał w wypad­ku dro­go­wym. Zro­bi­łem to z miło­ści do inne­go czło­wie­ka, „nie zaglą­da­jąc mu do spodni”. Był to tyl­ko odruch pol­skie­go kato­li­ka. Nie bądź­my obo­jęt­ni na kne­blo­wa­nie nam ust.

Mamy pra­wo do wła­snych opi­nii. Praw­da nas wyzwoli.

S. Pie­tras-Bur­ling­ton

•••

Sza­now­ny Panie Redaktorze!

W Goń­cu tyl­ko fakty.

Jestem w szo­ku, po prze­czy­ta­niu dzi­siaj, na pierw­szej stro­nie,  o ata­ku na Pana i Gońca.

To oskar­że­nie o „anty” to nie tyl­ko pod­łe kłam­stwo ALE i PROWOKACJA ‼aby­śmy ‼zaczę­li‼ .… nie­na­wi­dzieć‼… LECZ NIEDOCZEKANIE ICH, bo kato­li­cy KOCHAJĄ BLIŹNICH, choć rów­no­cze­śnie ganią pod­łe oskar­że­nia i fał­szo­wa­nie histo­rii.  W wie­lo­wie­ko­wej histo­rii Rze­czy­po­spo­li­tej Żydzi znaj­do­wa­li w Pol­sce azyl etc.

Wspo­mnę tu, że Ks. Dyrek­tor Rydzyk, kie­dy gło­sił Praw­dę o posta­wie Pola­ków w cza­sie II WŚ, zaznał podob­nej w natu­rze „przy­jem­no­ści”,  kie­dy był ata­ko­wa­ny za… stwo­rze­nie Kapli­cy Pamię­ci o tych, któ­rzy nie­śli pomoc pod­czas oku­pa­cji, tj pomoc mimo nie­wiel­kich moż­li­wo­ści i mimo zagro­że­nia utra­ty życia.

Praw­da kole w oczy i ujaw­nia wro­gie inten­cje tych­że oskar­ży­cie­li‼, któ­rzy sami, jak w manio­ku je wyja­wia­ją, impu­tu­jąc wro­gość Panu, zaata­ko­wa­ne­mu m.in.  powia­do­mie­niem  a raczej POMÓWIENIEM DO POLICJI.  JEST TO METODA ATAKU PRZEZ ATAK… w myśl zało­że­nia, kto ata­ku­je „musi mieć rację”… mam nadzie­ję, że Poli­cja nie da się zła­pać na haczyk i otu­ma­nić.  Spra­wa ta tyl­ko nasu­wa myśl o dowo­dach wypeł­nia­nia się Apokalipsy …

To Pol­skość i Kato­li­cyzm są pod ostrza­łem tej loży masoń­skiej BB, któ­ra wybra­ła sobie Pana i Polskie=Patriotyczne=Kato­lic­kie Pismo (może z „sępim ape­ty­tem”, dla­te­go, że podob­nie, jak m.in. i Toron­to Star, bory­ka­ją­ce się z trud­no­ścia­mi finan­so­wy­mi — ale nie­do­cze­ka­nie im tej chwi­li) za tzw chłop­ca do bicia … by weń ukry­wa­jąc pod ata­kiem: wła­sną Pola­ko-fobię i Kato­li­ko-fobię: tara­ba­nić, bez opa­mię­ta­nia … i aby rów­no­cze­śnie tak zała­twiać po swo­je­mu geszeft,  kłam­li­wym oskar­że­niem — jak z powie­dze­nia „głod­ne­mu chleb na myśli”.

Posy­łam połą­cze­nie inter­ne­to­we (tzw link) z wypo­wie­dzią Ame­ry­ka­ni­na, nt nie­go­dzi­we­go i łamią­ce­go mię­dzy­na­ro­do­we pra­wo: aktu 447, jakie okręż­ną dro­gą, bo z Pol­ski, otrzy­ma­łam. Myślę, że ten fil­mik moż­na poka­zać Poli­cji ‼… bo ta wypo­wiedź wie­le wyja­śnia i dema­sku­je mani­pu­la­cje i co wię­cej tak jak i Pan i Goniec nie ma w niej nawet naj­mniej­sze­go zabar­wie­nia nie­na­wi­ścią: kie­dy z god­no­ścią odsła­nia Prawdę.

Załą­czam też fil­mik zre­ali­zo­wa­ny przez Pol­skich Żydów‼.. tych praw­dzi­wych i uczci­wych, a nie noszą­cych pre­ten­sji i rosz­czeń im rów­nież nie­na­leż­nych i to wg mię­dzy­na­ro­do­we­go Pra­wa, A KTÓRZY SĄ PRZECIWNI ZBÓJECKIEMU AKTOWI 447… wywo­ła­ne­mu  przez ich ame­ry­kań­skich „nagle-pobra­tym­ców”… — tj  przez Orga­ni­za­cję ame­ry­kań­skich Żydów, któ­ra, kie­dy była potrzeb­na pomoc, przy­glą­da­li się przez oce­an, strasz­li­wej eks­ter­mi­na­cji Pol­skich Oby­wa­te­li WSZYSTKICH wyznań oraz wie­lu innych nacji.

Z wyra­za­mi sza­cun­ku i pole­ce­niem Nie­ustan­nej Opie­ce Mat­ki Bożej, Kró­lo­wej Polski

Mał­go­rza­ta K.

•••

Odno­śnie — Żydow­ska Loża Bnai Brith oskar­ża Goń­ca o “rażą­cy anty­se­mi­tyzm” i kie­ru­je spra­wę na policję

Panie Andrze­ju, prze­cież Goniec publi­ko­wać róż­ne tek­sty, odno­śnie tej nacji

Moja mama pisa­ła ze mną i były  tek­sty, gdzie opa­sy­wa­li chłop­ców żydow­skich, przy get­cie , gdy tań­czy­li na mro­zie , a ludzie ich żało­wa­li i dawa­li pie­niąż­ki, czy chleb

W innym znów tek­ście  mama ochro­ni­ła rodzi­nę żydow­ska. Opie­ko­wa­ła się wte­dy małym chłop­cem żydow­skim, to był począ­tek woj­ny; ktoś ze służ­by chciał dać znać Niem­com, poskar­żyć się na zmniej­szo­ną wypła­tę. Mama wybła­ga­ła te oso­bę- aby nie jecha­ła do War­sza­wy na skar­gę.  Dwie noce przed­tem nie spała.

Przed­tem pisa­łam też w moim tek­ście, jak pani star­sza nie­miec­ka zawio­zła mnie do Dachau — moje wra­że­nia z tam­te­go obo­zu  to były tek­sty raczej pro-żydow­skie, a na pew­no nie anty

Moż­na by było je odnaleźć ..

Pozdra­wiam ser­decz­nie — Wan­da R.

•••

Pogróż­ki prze­sła­ne na e‑mail redakcji:

You and the Polish Nazi Sym­pa­the­sing kil­lers, that you are.  The Polish people sho­uld admit they are kil­lers and not deny the fact they didn’t take part in the indi­scri­mi­na­te slau­gh­ter of the more than 6,000,000 Jews.

We will hunt you Polish Nazi Sym­pa­thi­zers down, and it’s not spy­ing but justice.

Watch your­self care­ful­ly, the B’nai Brith is aro­und eve­ry cor­ner. The the old Jewish law “An Eye for an Eye, A Tooth for a Tooth”

We have friends in high pla­ces, Polish killers.