Archi­die­ce­zja Toron­to podob­nie jak Archi­die­ce­zja Hamil­ton wyma­ga zaszczepienia

Kar­dy­nał Tho­mas Col­lins i archi­die­ce­zja Toron­to wysto­so­wa­li w pią­tek dwa listy do wszyst­kich pra­cow­ni­ków i duchow­nych, infor­mu­jąc ich o nowym obo­wiąz­ku, któ­ry będzie wyma­gał od wszyst­kich peł­nych szcze­pień lub coty­go­dnio­wych testów.

„Od 8 paź­dzier­ni­ka 2021 r. będzie­my wyma­gać, aby wszy­scy duchow­ni (bisku­pi, księ­ża, dia­ko­ni) byli w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19 lub przed­sta­wia­li regu­lar­ne dowo­dy ostat­nie­go nega­tyw­ne­go wyni­ku testu COVID-19 — czy­ta­my w liście.

„Jeże­li pra­cow­nik nie prze­strze­ga tej poli­ty­ki lub oka­że się, że przed­ło­żył fał­szy­wy dowód szcze­pie­nia, fał­szy­wy wynik testu, oszu­kań­czą doku­men­ta­cję  może pod­le­gać postę­po­wa­niu dys­cy­pli­nar­ne­mu, aż do roz­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy włącznie”.

Obo­wią­zek doty­czy rów­nież wolon­ta­riu­szy i wszyst­kich świec­kich pra­cow­ni­ków,  w tym mię­dzy inny­mi per­so­ne­lu para­fii, lek­to­rów, człon­ków chó­ru i woźnych.

Jeśli dana oso­ba zde­cy­du­je się na testo­wa­nie, notat­ka stwier­dza, że ​​będzie zmu­szo­na opła­cić coty­go­dnio­we testy z wła­snej kie­sze­ni  „oko­ło 40 dol. za test”.

W zeszłym mie­sią­cu archi­die­ce­zja Toron­to wyda­ła kolej­ną notat­kę infor­mu­ją­cą duchow­nych, że nie mają pod­pi­sy­wać żad­nych  uza­sad­nio­nych reli­gij­nie zwol­nień  doty­czą­cych szcze­pio­nek COVID-19, pomi­mo ich związ­ku z aborcją.

Szcze­pion­ki, któ­re wszyst­kie mają zwią­zek z pło­do­wy­mi linia­mi komór­ko­wy­mi pocho­dzą­cy­mi od abor­to­wa­nych dzie­ci, są powo­dem moral­nych roz­te­rek zarów­no dla wie­lu wier­nych kato­li­ków, jak i wyso­ko posta­wio­nych duchownych.

Szcze­pie­nie z zasa­dy nie jest moral­nie obo­wiąz­ko­we i musi być dobrowolne.
W szcze­gól­no­ści zgod­nie z usta­wą o nie­dy­skry­mi­na­cji gene­tycz­nej kana­dyj­skie­go kodek­su karnego:

3 (1) Zabro­nio­ne jest wyma­ga­nie od oso­by pod­da­nia się bada­niu gene­tycz­ne­mu jako warunkowi
a) dostar­cza­nie towa­rów lub usług tej osobie;
(b) zawar­cie lub kon­ty­nu­acja umo­wy lub umo­wy z tą oso­bą; lub
© ofe­ro­wa­nie lub kon­ty­nu­owa­nie okre­ślo­nych warun­ków w umo­wie lub umo­wie z daną osobą.
Odmo­wa pod­da­nia się bada­niom genetycznym

(2) Zabra­nia się jakiej­kol­wiek oso­bie odmo­wy pod­ję­cia dzia­łal­no­ści opi­sa­nej w któ­rym­kol­wiek z ustę­pów (1) (a) do © w odnie­sie­niu do oso­by z powo­du odmo­wy pod­da­nia się testo­wi genetycznemu.
Ujaw­nie­nie wyników

4 (1) Zabra­nia się jakiej­kol­wiek oso­bie wyma­ga­nia ujaw­nie­nia wyni­ków testu gene­tycz­ne­go jako warun­ku pod­ję­cia czyn­no­ści opi­sa­nej w któ­rym­kol­wiek z para­gra­fów 3(1)(a)-©.
Odmo­wa ujaw­nie­nia wyników

(2) Zabra­nia się jakiej­kol­wiek oso­bie odmo­wy zaan­ga­żo­wa­nia się w dzia­łal­ność opi­sa­ną w któ­rym­kol­wiek z ustę­pów 3(1)(a) do © w odnie­sie­niu do oso­by fizycz­nej na tej pod­sta­wie, że dana oso­ba odmó­wi­ła ujaw­nie­nia wyni­ków test genetyczny.
5 Zabra­nia się jakiej­kol­wiek oso­bie, któ­ra jest zaan­ga­żo­wa­na w dzia­łal­ność opi­sa­ną w któ­rym­kol­wiek z ustę­pów 3(1)(a) do © w odnie­sie­niu do oso­by, zbie­rać, wyko­rzy­sty­wać lub ujaw­niać wyni­ki badań gene­tycz­nych tej oso­by bez pisem­nej zgo­dy osoby.

Wie­le osób oba­wia się, że osta­tecz­nie kościo­ły będą otwar­te tyl­ko dla zaszczepionych.

za life site

a tutaj reak­cja jed­ne­go z księ­ży w Saskatoon