Kana­dyj­czy­cy mogli swo­bod­nie latać do Sta­nów Zjed­no­czo­nych od począt­ku pan­de­mii, ale ogło­szo­ne w ponie­dzia­łek nowe zasa­dy podró­żo­wa­nia do tego kra­ju eli­mi­nu­ją obec­nie tę moż­li­wość w przy­pad­ku osób, któ­re nie są w peł­ni zaszczepione.

Nie­któ­rzy Kana­dyj­czy­cy z dwie­ma róż­ny­mi daw­ka­mi szcze­pio­nek na COVID-19 oba­wia­ją się, że rów­nież zosta­ną wyklu­cze­ni z moż­li­wo­ści wjazdu.

Od począt­ku listo­pa­da Sta­ny Zjed­no­czo­ne będą wyma­gać peł­ne­go zaszcze­pie­nia pasa­że­rów zagra­nicz­nych linii lot­ni­czych przy­by­wa­ją­cych do kra­ju. Pro­blem pole­ga na tym, że USA jesz­cze nie zatwier­dzi­ły mie­sza­nia szcze­pio­nek COVID-19.

W tym samym cza­sie, gdy Sta­ny Zjed­no­czo­ne wpro­wa­dzą wymóg szcze­pień, kraj ten znie­sie zakaz podró­żo­wa­nia pasa­że­rów lot­ni­czych wjeż­dża­ją­cych z kil­ku­dzie­się­ciu kra­jów znaj­du­ją­cych się na tzw. czer­wo­nej liście.

Milio­ny Kana­dyj­czy­ków otrzy­ma­ło mie­sza­ne daw­ki szcze­pion­ki COVID-19 po tym, jak w czerw­cu Kana­da zak­tu­ali­zo­wa­ła swo­je wytycz­ne doty­czą­ce szcze­pień. Ame­ry­kań­skie Ośro­dek Kon­tro­li Cho­rób (CDC) jest w fazie „pro­ce­su regu­la­cyj­ne­go” przy usta­la­niu, któ­re szcze­pion­ki będą akceptowane.

Agen­cja stoi obec­nie na sta­no­wi­sku, że oso­by moż­na uznać za w peł­ni zaszcze­pio­ne, gdy mają wszyst­kie zale­ca­ne daw­ki tej samej szcze­pion­ki COVID-19, takiej jak Pfi­zer, Moder­na lub AstraZeneca.

„Obec­nie CDC nie uzna­je mie­sza­nych szcze­pio­nek” – powie­dzia­ła rzecz­nicz­ka Kri­sten Nordlund.

Są jed­nak wyjąt­ki od regu­ły. CDC twier­dzi na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej, że mie­sza­ne daw­ki dwóch szcze­pio­nek mRNA , Pfi­zer i Moder­na, są dopusz­czal­ne w „wyjąt­ko­wych sytu­acjach”, na przy­kład gdy szcze­pion­ka zasto­so­wa­na w pierw­szej daw­ce nie była już dostęp­na. Jed­nak połą­cze­nie Astra­Ze­ne­ca i szcze­pion­ki mRNA nie speł­nia wymogów.

Kana­da jest jed­nym z kil­ku kra­jów – w tym Nie­miec, Włoch, Fran­cji i Taj­lan­dii – któ­re sto­so­wa­ły mie­sza­nie szcze­pio­nek. Ale nie ma mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­sen­su­su w tej praktyce.

CDC infor­mu­je, że USA pro­wa­dzą wciąż bada­nia nad bez­pie­czeń­stwem i sku­tecz­no­ścią mie­sza­nych szcze­pio­nek i że agen­cja może zak­tu­ali­zo­wać swo­je zale­ce­nia doty­czą­ce szcze­pień, gdy tyl­ko uzy­ska nowe dane.

Ale to mało pocie­sza­ją­ce dla Kana­dyj­czy­ków, któ­rzy już zapla­no­wa­li podróż do USA, na przy­kład eme­ry­tów spę­dza­ją­cych zimę w połu­dnio­wych stanach.

Jeśli USA nie ustą­pią, nie­któ­rzy Kana­dyj­czy­cy nadal będą mie­li opcje. Quebec, Mani­to­ba , Saskat­che­wan i Alber­ta ofe­ru­ją trze­cią daw­kę szcze­pion­ki miesz­kań­com, któ­rzy potrze­bu­ją zaświad­cze­nia do podróży.