Pre­mier Kana­dy Justin Tru­de­au poin­for­mo­wał ofi­cjal­nie, że Micha­el Kovrig i Micha­el Spa­vor zosta­li zwol­nie­ni z chiń­skie­go wię­zie­nia i są w dro­dze powrot­nej do Kana­dy po spę­dze­niu ponad 1000 dni w aresz­cie w Chinach .

 

Tru­de­au powie­dział, że oby­dwaj Kana­dyj­czy­cy weszli na pokład samo­lo­tu w sobo­tę rano cza­su chiń­skie­go z amba­sa­do­rem Kana­dy w Chi­nach Domi­ni­kiem Bartonem.

„Ci dwaj męż­czyź­ni prze­szli przez nie­wia­ry­god­nie trud­ną pró­bę” – powie­dział Trudeau.

„To dobra wia­do­mość dla nas wszyst­kich, że są w dro­dze do domu do swo­ich rodzin”.

Tru­de­au ogło­sił to kil­ka godzin po tym, jak dyrek­tor finan­so­wy Huawei Meng Wan­zhou został zwol­nio­ny z aresz­tu domo­we­go w Van­co­uver i zezwo­lo­no na powrót do domu do Chin po uzy­ska­niu poro­zu­mie­nia w spra­wie wyco­fa­nia ame­ry­kań­skich zarzu­tów prze­ciw­ko niej.

Kovrig, były dyplo­ma­ta i biz­nes­men Spa­vor, zosta­li zatrzy­ma­ni w Chi­nach kil­ka dni po aresz­to­wa­niu Wan­zhou na lot­ni­sku w Van­co­uver w imie­niu Sta­nów Zjednoczonych.

Dwaj męż­czyź­ni zosta­li ska­za­ni za szpie­go­stwo w oddziel­nych pro­ce­sach na począt­ku tego roku. Spa­vor został póź­niej ska­za­ny na 11 lat wię­zie­nia, pod­czas gdy wyrok na Kovri­ga jesz­cze nie został wydany.

Chi­ny publicz­nie utrzy­mu­ją, że nie ma związ­ku mię­dzy spra­wą Meng a uwię­zie­niem męż­czyzn. Ale Pekin rów­nież dawał do zro­zu­mie­nia, że gdy­by pozwo­lo­no jej odejść na wol­ność, mogło­by to przy­nieść korzy­ści dwóm Kanadyjczykom.