W Wil­nie odsło­nię­to pomnik het­ma­na Jana Karo­la Chodkiewicza

W Wil­nie odsło­nię­to i poświę­co­no pomnik het­ma­na Jana Karo­la Chod­kie­wi­cza, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich i euro­pej­skich dowód­ców woj­sko­wych. Uro­czy­stość odby­ła się w związ­ku z czte­rech­set­le­ciem śmier­ci het­ma­na, woje­wo­dy wileń­skie­go oraz przy­pa­da­ją­cą w ponie­dzia­łek 416. rocz­ni­cą bitwy pod Kir­chol­mem, pod­czas któ­rej dowo­dzo­na przez het­ma­na Chod­kie­wi­cza husa­ria roz­gro­mi­ła trzy­krot­nie licz­niej­sze woj­ska szwedzkie.

Monu­ment jest pła­sko­rzeź­bą wyko­na­ną z brą­zu. Przed­sta­wia natu­ral­nych wymia­rów postać wodza w husar­skiej zbroi. Za het­ma­nem uka­za­ne są posta­ci jego żoł­nie­rzy oraz syl­wet­ki licz­nych kościo­łów i klasz­to­rów, któ­re ufun­do­wał. Upa­mięt­nie­nie znaj­du­je się na ścia­nie Pała­cu Chod­kie­wi­czów w Wil­nie, od stro­ny dzie­dziń­ca. Odsło­nię­cie pomni­ka wią­że się z ubie­gło­ty­go­dnio­wą 400. rocz­ni­cą śmier­ci woje­wo­dy wileń­skie­go (24 września).

Jan Karol Chod­kie­wicz het­man Wiel­kie­go Księ­stwa Litew­skie­go, to jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich i euro­pej­skich dowód­ców woj­sko­wych począt­ku XVII wie­ku. Naj­waż­niej­szą zwy­cię­ską bitwę sto­czył pod Kir­chol­mem w 1605 roku, kie­dy dowo­dzo­ne przez nie­go woj­ska Koro­ny Pol­skiej i Wiel­kie­go Księ­stwa Litew­skie­go przy udzia­le sił Księ­stwa Kur­lan­dii poko­na­ły trzy­krot­nie licz­niej­sze oddzia­ły Szwe­dów. Jan Karol Chod­kie­wicz zmarł w roku 1621, pod­czas obro­ny oblę­żo­nej przez Tur­ków twier­dzy Chocim.

Reklama

Źró­dło: wilno.tvp.pl