Onta­rio zapew­nia obec­nie pokry­cie tera­pii Tri­ka­fta, naj­now­szej i naj­sku­tecz­niej­szej dostęp­nej opcji lecze­nia mukowiscydozy.

„Nasz rząd pod­jął pil­ne dzia­ła­nia, aby zapew­nić wszyst­kim pacjen­tom z muko­wi­scy­do­zą szyb­szy dostęp do sku­tecz­nych i zmie­nia­ją­cych życie tera­pii, któ­rych potrze­bu­ją” – powie­dzia­ła Chri­sti­ne Elliott, wice­pre­mier i mini­ster zdrowia.

Oprócz leków Orkam­bi i Kaly­de­co, pierw­szych leków z tej kla­sy sto­so­wa­nych w lecze­niu muko­wi­scy­do­zy i obec­nie finan­so­wa­nych w ramach pro­gra­mu Onta­rio Drug Bene­fit (ODB), Onta­rio zapew­nia obec­nie rów­nież ubez­pie­cze­nie Tri­ka­fta, dając pacjen­tom dostęp do więk­szej licz­by opcji lecze­nia.  Pacjen­ci z pro­win­cji Onta­rio w wie­ku 12 lat i star­si, któ­rzy nie speł­nia­ją kry­te­riów czyn­no­ści płuc, mogą współ­pra­co­wać ze swo­im kli­ni­cy­stą, aby ubie­gać się o przy­zna­nie dofi­nan­so­wa­nia w ramach Pro­gra­mu Wyjąt­ko­we­go Dostę­pu (EAP) w indy­wi­du­al­nych przypadkach.

reklama

Lek został zatwier­dzo­ny przez Health Cana­da w czerw­cu 2021 r.

„Tri­ka­fta jest naj­więk­szą poje­dyn­czą inno­wa­cją w histo­rii muko­wi­scy­do­zy i może zmie­nić życie tysię­cy Kana­dyj­czy­ków” – uwa­ża Kel­ly Gro­ver, pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny  Cystic Fibro­sis Canada.

Muko­wi­scy­do­za jest rzad­ką i postę­pu­ją­cą cho­ro­bą gene­tycz­ną, któ­ra powo­du­je gro­ma­dze­nie się gęste­go ślu­zu w płu­cach, prze­wo­dzie pokar­mo­wym i innych czę­ściach cia­ła. Powo­du­je upo­rczy­we infek­cje płuc i pro­wa­dzi do utra­ty funk­cji płuc.
Sza­cu­je się, że jed­no na 3600 dzie­ci uro­dzo­nych w Kana­dzie ma muko­wi­scy­do­zę. Obec­nie nie ma lekar­stwa na mukowiscydozę.
Sza­cu­je się, że 1500 miesz­kań­ców Onta­rio ma mukowiscydozę.
W cenie kata­lo­go­wej Tri­ka­fta kosz­tu­je oko­ło 300 000 dol. na pacjen­ta rocznie.