Kata­klizm nadchodzi

Inter­net jest pełen infor­ma­cji, że Pan Bóg ma dość naszych grze­chów i coraz bli­żej jest za nie kara.

Mię­dzy inny­mi mają być wiel­kie trzę­sie­nie zie­mi, strasz­ne zimy, wyle­wy mórz i bia­da mia­stom nad nimi.

Reklama

Powin­ni­śmy nie tyl­ko prze­stać grze­szyć ale modlić się odma­wia­jąc np. dwa razy dzien­nie Lita­nie do prze­naj­święt­szej krwi Pana Jezusa.

        Pocie­sza­ją­ce jest, że Pol­ska ma mini­mal­nie być uszko­dzo­na bo jest pod opie­ką Naj­święt­szej Marii Panny.

        Pole­cam w inter­ne­cie  Orę­dzie Pana Jezu­sa do Pola­ków orę­dzia cza­sów ostatecznych

III woj­na światowa

        Oka­zu­je się, że zarów­no Chur­chill jak i Sta­lin chcie­li by odby­ła się po pogro­mie Niemiec.

        W tym celu naka­za­no na Zacho­dzie zbie­rać ponie­miec­ką broń, a jeń­ców nie­miec­kich umiesz­czać w obo­zach ze swy­mi ofi­ce­ra­mi by potem moż­na ich znów powo­łać do służ­by, uzbro­ić i rzu­cić do ata­ku na Sowietów.

        Podob­nie chciał zro­bić Sta­lin ale ponoć mar­szał­ko­wie wytłu­ma­czy­li mu, że prze­sta­ną otrzy­my­wać pomoc z Anglo­sa­sów, a bez niej nie będzie szans na zwycięstwo.

“Mię­dzy­rze­cze. Cena przetrwania”

        Pod takim tytu­łem Mar­cin Ogdow­ski wydał książ­kę, gdzie spe­ku­lu­je na temat nie­od­le­głej przy­szło­ści. Co by było, gdy­by Rosja ude­rzy­ła na Pol­skę i kra­je bał­tyc­kie? Czy człon­ko­stwo w NATO cokol­wiek by zmieniło?

        Moje pyta­nie, co by woj­na, w któ­rej padła­by łupem Esto­nia, Łotwa, Litwa i część Pol­ski dała Rosji?

        Poza tem Rosji gro­żą Chi­ny i z połu­dnia muzuł­ma­nie więc raczej by chcia­ła zacho­wać spo­kój na swym Zachodzie.

Zjed­no­cze­nie Białorusi

        17 wrze­śnia Naj­do­stoj­niej­szy Wład­ca Bia­ło­ru­si miał prze­mó­wie­nie do wiel­kie­go spę­du akty­wi­stów z całe­go kra­ju z oka­zji nowe­go świę­ta w rocz­ni­cę najaz­du Sta­li­na na Wschod­nią Polskę.

        Gar­dło­wał, że Bia­ło­ru­si­nom dzia­ła się „krzyw­da” pod pol­ską „oku­pa­cją”, ale nie podał ilu Bia­ło­ru­si­nów zgi­nę­ło z rąk władz pol­skich, nie wię­cej, jak po pro­ce­sach Ukra­iń­ców, czy­li 70 osób. Zapo­mi­na, że tyl­ko jed­ne­go dnia na sowiec­kiej Bia­ło­ru­si roz­strze­la­no 126 człon­ków Bia­ło­ru­skiej Aka­de­mii Nauk, a z 400 człon­ków Związ­ku Lite­ra­tów Bia­ło­ru­si poło­wa zna­la­zła się w gro­bach. W samym Miń­sku, jest 12 miejsc pochów­ków ludzi, któ­rzy zgi­nę­li z rąk „wła­dzy sowiec­kiej” w latach 1921 — 1939.

        Tak Sowie­ci byli wita­ni na zaję­tych tere­nach kwia­ta­mi przez lud­ność, ale zapo­mniał dodać, że rze­czy­wi­ście byli, ale nie przez Bia­ło­ru­si­nów, a Żydów tak w Bia­łym­sto­ku, jak i Wołkowysku.

        Pisze o wzro­ście dobro­by­tu na tych zie­miach, a jak byłem w naszym mająt­ku w Rohoź­ni­cy w 1942 roku to wspo­mi­na­no pio­sen­kę z lat oku­pa­cji Sowiec­kiej, gdzie były słowa:

To były pod­le cza­sy d….

Nie wie­dzia­ła światła

A teraz dziu­ra­we portki

Więc może świat uwidzieć.

        Nie tyl­ko Pola­cy jecha­li z oku­po­wa­nych zie­mi na Sybir, jecha­li też wybit­niej­si Białorusini.

        Wspo­mi­na, że gdy­by Sowie­ci nie zaję­li tych ziem, to w 1941 r. byli­by pobi­ci. Tak to chy­ba jed­na praw­da, któ­rą wykrzyk­nął, bo gdy­by Pol­ska sta­ła się sojusz­ni­kiem Hitle­ra i wspól­ne woj­ska wyszły spod Miń­ska, czy­li 270 km bli­żej Moskwy  to woj­na  z Sowie­ta­mi wyglą­da­ła­by inaczej.

        Dalej nie 14 wrze­śnia Pol­ska pod napo­rem Nie­miec padła, ale wal­czy­ła do 6 paź­dzier­ni­ka, a rząd Pol­ski dopie­ro po ata­ku sowiec­kim prze­kro­czył gra­ni­cę do Rumunii.

        Przy oka­zji dowie­dzie­li­śmy się, że nie tyl­ko Bia­ły­stok, ale i Wil­no to zie­mie… bia­ło­ru­skie. Amba­sa­dor III RP w Miń­sku tego dnia z per­so­ne­lem zło­ży­li kwia­ty pod pomni­kiem na Kuro­pa­tach, gdzie leżą zwło­ki tysię­cy ludzi, ale pyta­nie, co mówio­no w pol­skich mediach i rów­nie cie­ka­we, co mówio­no w Bel­sa­cie i innych  anty-łuka­szen­kow­skich mediach nada­ją­cych z Warszawy.

Cyber par­ty­zan­ci

        Hake­rzy bia­ło­ru­scy, któ­rzy wdar­li się do taj­nych infor­ma­cji znaj­du­ją­cych się na por­ta­lach „siłow­ni­ków” teraz roz­po­wszech­nia­ją w inter­ne­cie, jakie infor­ma­cje, jacy oby­wa­te­le prze­ka­za­li wła­dzom, co powo­du­je strach dono­si­cie­li i zapew­ne mniej będzie meldunków.

Po wybo­rach w Rosji

        Zachod­ni prze­ciw­ni­cy Puti­na twier­dzą, że jego par­tia mogła zdo­być bez fał­szerstw nie wię­cej jak 30% gło­sów i bole­ją, że fał­szo­wa­no na cha­ma wybory.

        Ale w tej sytu­acji w Rosji będzie nie mniej­sza jak dotąd korup­cja. W rze­czy­wi­sto­ści będzie ona słab­sza niż mogła być gdy­by tego nie było czy­li prze­ciw­ni­cy Rosji powin­ni być… szczę­śli­wi. Naj­gor­sze jest jesz­cze to, że łapow­ni­cy nie loku­ją więk­szo­ści swych zaso­bów w kra­ju, a gdzie się tyl­ko da, a ich dzie­ci uczą się w zagra­nicz­nych szko­łach i odry­wa­ją się od swych rówie­śni­ków w kraju.

Faj­ny facet

        Czym róż­ni się dzi­siej­sza Rosja od ZSRR? Wie­lo­ma rze­cza­mi, ale m.in. tym, że jest tam moc bar­dzo boga­tych ludzi mają­cych kil­ka pała­ców i Pan Bóg wie co jeszcze.

        Oka­zu­je się, że wśród nich jest mini­ster spraw zagra­nicz­nych Rosji Ław­row. Posia­da on oprócz ofi­cjal­nej żony jesz­cze nie­brzyd­ką kochan­kę. Co cie­ka­we, bie­rze ją z sobą na licz­ne podró­że służ­bo­we, a na doda­tek nie zapo­mi­na brać tak­że jej dzie­ci i „teścio­wą”.

        Naj­waż­niej­sze, że w Rosji jest spo­ro w koń­cu względ­nie nie­za­wi­słych środ­ków maso­wej infor­ma­cji, któ­re jesz­cze mogą o takich „pudin­gach” napisać.

        Wyjąt­kiem w tym kra­ju jest wład­ca Cze­cze­ni Kady­rew, któ­ry mówi, że jako muzuł­ma­nin może mieć kil­ka żon i je… ma.

Poźniak.

        Były czo­ło­wy opo­zy­cjo­ni­sta kan­dy­dat na pre­zy­den­ta w 1994 r. i twór­ca par­tii Bia­ło­ru­skie­go Naro­do­we­go Front wystą­pił w nada­ją­cej z Pol­ski TV Belsat.

        Nie tyl­ko pod­wa­żał zwy­cię­stwo Łuka­szen­ki ale też licz­bę gło­sów, któ­re zdo­by­ła pani Cie­cha­now­ska. Zamiast spo­tkać się z nią tyl­ko sła­bo ją kry­ty­ko­wał, a ona jest w kra­ju dziś kil­ka razy popu­lar­niej­sza niż on. Stwier­dził, że sank­cje wzmac­nia­ją tyl­ko nacisk Puti­na na Białoruś.

Co wol­no wojewodzie…

        Od pra­wie 199 lat w USA jest praw­nie zaka­za­ne posia­da­nie mediów przez obcych. W Pol­sce chcia­no wpro­wa­dzić podob­ne pra­wo, ale powstał zgiełk na wiel­ką ska­le i osta­tecz­nie obca sta­cja TVN24 dosta­ła koncesje.

Mur pamię­ci

        Na cmen­ta­rzu woj­sko­wym w Arling­ton w USA jest pomnik pole­głych w Wiet­na­mie. Powstał jako dzie­ło kil­ku wete­ra­nów tej woj­ny. Skła­da się z 28 gra­ni­to­wych tablic, gdzie są wyry­te 58 000 nazwi­ska Ame­ry­ka­nów pole­głych w tej woj­nie. Co by było by na murze ota­cza­ją­cym byłe wię­zie­nie na Rako­wiec­kiej w War­sza­wie posta­wić podob­ne tabli­ce z wyry­ty­mi na nim nazwi­ska­mi ponad 70 000 ofiar komuny.

Poże­gnal­ny pasztet

        Na Bia­ło­ru­si jest już kil­ka tysię­cy „tury­stów” z obcych kra­jów, któ­rzy chcą dostać się do UE i przy­by­wa ich wie­le wię­cej, bo nawet samo­lo­ty z nimi lądu­ją w Grod­nie. Czy­li po oba­le­niu Łuka­szen­ki nowa wła­dza będzie mia­ła jesz­cze jeden problem.

Pogo­da i grzyby

        Po kil­ku dniach chłod­nych i desz­czo­wych zaczy­na się wypo­ga­dzać, drze­wa zaczy­na­ją się czer­wie­nić, a na baza­rach moc jest moc grzy­bów. Ale jest nowość, opra­co­wa­no moż­li­wość upra­wia­nia np. praw­dziw­ków we wła­snych ogrodach.

Alek­san­der Pruszyński