W Kolum­bii Bry­tyj­skiej od 1 paź­dzier­ni­ka obo­wią­zu­je nakaz posia­da­nia opon zimo­wych lub łań­cu­chów na więk­szo­ści dróg. Kara za brak takie­go wypo­sa­że­nia wyno­si 121 dola­rów w przy­pad­ku samo­cho­du oso­bo­we­go. Opo­ny zimo­we są obo­wiąz­ko­we do 30 kwiet­niach lub 31 mar­ca w przy­pad­ku dróg, któ­re nie prze­cho­dzą przez gór­skie prze­łę­cze lub rejo­ny czę­stych opa­dów śniegu.

Opo­ny zimo­we są więc koniecz­ne na wszyst­kich auto­stra­dach i dro­gach szyb­kie­go ruchu (high­ways) na pół­no­cy i w inte­rio­rze, a tak­że na nie­któ­rych na połu­dnio­wym wybrze­żu i Van­co­uver Island. Moż­na pró­bo­wać się bez nich obyć w Lower Main­land i w połu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści Van­co­uver Island. Jed­nak oso­by miesz­ka­ją­ce w regio­nach, w któ­rych nie ma obo­wiąz­ku wymia­ny opon, muszą je mieć, gdy wyjeż­dża­ją gdzieś dalej.

Rząd pro­win­cji zamie­ścił w inter­ne­cie mapę z zazna­czo­ny­mi dro­ga­mi, na któ­rych posia­da­nie zimo­wych opon jest obowiązkowe.